GOPS Krzeszowice zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, skierowanej do osób z niepełnosprawnością, ich rodziców oraz opiekunów. Zebrane informacje posłużą do opracowania diagnozy potrzeb w zakresie podejmowanych działań oraz planowanych inwestycji na rzecz osób niepełnosprawnych. Liczymy na Państwa pomoc w dotarciu z ankietą do osób wymagających wsparcia.  Ankiety w wersji papierowej dostępne są w Urzędzie Miejskim, GOPS, CKIS, Bibliotece  oraz placówkach służby zdrowia na terenie gminy.

Link do ankiety: https://forms.gle/7afZLx3zaLskzzPm7

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach przypomina o terminie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. „500+”.
Wnioski złożone w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. mają gwarancję, że rodzice otrzymają wyrównanie przysługujących świadczeń od lipca br. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od momentu złożenia wniosku. W wielu wnioskach składanych drogą elektroniczną rodzice ubiegają się najczęściej o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, czyli na to, na które do czerwca 2019 roku nie otrzymywali świadczenia. Na pozostałe dziecko/dzieci , które już miały ustalone prawo do świadczenia 500+, świadczenia przysługują jedynie do 30 września 2019 roku – w takim wypadku, aby zachować kontynuacje wypłaty świadczenia wniosek o ustalenie prawa należy złożyć nie później niż do 31 października. Zachęcamy rodziców pobierających świadczenie wychowawcze, by sprawdzić okresy na jakie mają przyznane świadczenia na swoje dzieci.

 

18 lipca br. z inicjatywy Burmistrza Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach odbyła się pierwsza debata społeczna na temat bardzo ważnej i niewątpliwie trudnej kwestii społecznej jaką jest niepełnosprawność.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych do skorzystania z TURNUSÓW ODCIĄŻENIOWYCH (w trybie dziennym lub całodobowym). Z pobytu na turnusie mogą skorzystać nieuleczalnie i przewlekle chore dzieci (ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) oraz osoby do 24 r.ż. ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Podkategorie