GOPS Krzeszowice zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, skierowanej do osób z niepełnosprawnością, ich rodziców oraz opiekunów. Zebrane informacje posłużą do opracowania diagnozy potrzeb w zakresie podejmowanych działań oraz planowanych inwestycji na rzecz osób niepełnosprawnych. Liczymy na Państwa pomoc w dotarciu z ankietą do osób wymagających wsparcia.  Ankiety w wersji papierowej dostępne są w Urzędzie Miejskim, GOPS, CKIS, Bibliotece  oraz placówkach służby zdrowia na terenie gminy.

Link do ankiety: https://forms.gle/7afZLx3zaLskzzPm7

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach przypomina o terminie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. „500+”.
Wnioski złożone w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. mają gwarancję, że rodzice otrzymają wyrównanie przysługujących świadczeń od lipca br. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od momentu złożenia wniosku. W wielu wnioskach składanych drogą elektroniczną rodzice ubiegają się najczęściej o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, czyli na to, na które do czerwca 2019 roku nie otrzymywali świadczenia. Na pozostałe dziecko/dzieci , które już miały ustalone prawo do świadczenia 500+, świadczenia przysługują jedynie do 30 września 2019 roku – w takim wypadku, aby zachować kontynuacje wypłaty świadczenia wniosek o ustalenie prawa należy złożyć nie później niż do 31 października. Zachęcamy rodziców pobierających świadczenie wychowawcze, by sprawdzić okresy na jakie mają przyznane świadczenia na swoje dzieci.

 

18 lipca br. z inicjatywy Burmistrza Gminy Krzeszowice Wacława Gregorczyka oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach odbyła się pierwsza debata społeczna na temat bardzo ważnej i niewątpliwie trudnej kwestii społecznej jaką jest niepełnosprawność.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych do skorzystania z TURNUSÓW ODCIĄŻENIOWYCH (w trybie dziennym lub całodobowym). Z pobytu na turnusie mogą skorzystać nieuleczalnie i przewlekle chore dzieci (ze wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) oraz osoby do 24 r.ż. ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach informuje, że dnia 16.05.2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał zmiany do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Inne zmiany, które będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r. to m.in.:
- rodzice samotnie wychowujący dzieci będą mogli wnioskować o świadczenie wychowawcze pomimo braku zasądzonych świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci od drugiego rodzica,
- świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać z wyrównaniem na nowo narodzone dziecko, jeżeli rodzic złoży wniosek o świadczenie wychowawcze w terminie 3-miesięcy od dnia narodzin dziecka,
- przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej w związku, z czym wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na adres poczty elektronicznej, lub w przypadku braku poczty elektronicznej informacje będzie można odebrać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.

Termin składania wniosków elektronicznych - od 1 lipca 2019 r. 
Termin składania wniosków tradycyjnych (papierowych) - od 1 sierpnia 2019 r.

Wnioski w wersji elektronicznej mogą być składane za pośrednictwem:
• PUE ZUS,Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych.

 

Podkategorie