Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

INFORMACJE OGÓLNE SEKCJI POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I WSPIERANIA RODZINY

Sekcja Pomocy Środowiskowej i Wspierania Rodziny realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2016r., poz.930 z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 roku, poz.332 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 roku, poz.1390 z późniejszymi zmianami).


Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
    
Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.


GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ

1.    Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
2.    Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym;
3.    Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia;
4.    Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie;
5.    Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych;
6.    Stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.


POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

1.    Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2.    Pracy socjalnej;
3.    Prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4.    Analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5.    Rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewnia się wsparcie, które polega w szczególności na:

•    analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
•    wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
•    rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
•    podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
•    przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
•    pomocy w integracji rodziny,
•    dążeniu do reintegracji rodziny.

Wspieranie rodziny prowadzone jest w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowywaniu dziecka.

Rodzina może otrzymać wsparcie poprzez działania:

-  instytucji i podmiotów działających  na rzecz dziecka i rodziny,
- placówek wsparcia dziennego
- rodzin wspierających.

Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

•    konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
•    terapii i mediacji,
•    usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
•    pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
•    organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych "grupami wsparcia" lub "grupami samopomocowymi".

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej mogą otrzymać wsparcie od gminy w formie asystenta rodziny.

Asystent ułatwia rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą, rolą asystenta jest działanie na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.
Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę jest uzależniona od stopnia trudności wykonywania zadań, jednak nie może przekroczyć 15.

    
W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego.
Placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd.
     Na terenie gminy Krzeszowice działają dwie placówki wsparcia dziennego: w Krzeszowicach i Tenczynku, które są prowadzone w formie opiekuńczej. Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:
•    opiekę i wychowanie,
•    pomoc w nauce,
•    organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

 
W celu wspierania rodziny, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca - przy współpracy asystenta rodziny - pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Aktualności