Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

TRYB UDZIELANIA POMOCY

Etap I - wniosek o pomoc

     Osoba ubiegająca się o pomoc jest zobowiązana do osobistego, pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia się do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu, może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc).
     Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Gminy Krzeszowice, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania potrzeb lub rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych.


ETAP II – Rodzinny wywiad środowiskowy

     Po dokonaniu przez pracownika socjalnego wstępnej oceny wniosku (w szczególności pod względem formalnym w celu ustalenia czy wniosek czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa) pracownik socjalny przeprowadza w miejscu zamieszkania Klienta rodzinny wywiad środowiskowy celem rozeznania sytuacji materialnej, osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.
     Jeżeli wniosek dotknięty jest brakami, które uniemożliwiają jego rozpoznanie, pracownik socjalny nie później niż w ciągu 3 dni wzywa osobę ubiegającą się o świadczenie do usunięcia braków.
     Ustalenia pomiędzy pracownikiem socjalnym, a osobą ubiegającą się o pomoc mogą zostać zawarte w kontrakcie socjalnym. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
     Kontrakt socjalny to pisemna umowa, zawarta z osobą, która ubiega się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (klienta i pracownika socjalnego). Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie zasad współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów tej osoby oraz środowiska lokalnego. Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymanie jego postanowień może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.


ETAP III – decyzja administracyjna

     Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji. Wszystkie decyzje o przyznaniu pomocy oraz odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej.
Stronom przysługuje prawo odwołania od decyzji, w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołania należy kierować na piśmie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.

Aktualności