Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

KRYTERIUM DOCHODOWE

Kryterium dochodowe

     Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód (netto)  nie przekracza kwoty 634,00 zł kryterium dochodowego,
  •  osobie w rodzinie, w której dochód (netto) na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł  kryterium dochodowego,
  • rodzinie, której dochód (netto) nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”


Czyli:

  • dla rodziny dwuosobowej kryterium dochodowe wynosi 2 x 514,00 zł = 1028,00 zł,
  • dla rodziny trzyosobowej kryterium dochodowe wnosi 3 x 514,00 zł = 1542,00 zł.

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych poniżej

•     sieroctwa;
•    bezdomności;
•    bezrobocia;
•    niepełnosprawności;
•    długotrwałej lub ciężkiej choroby;
•    przemocy w rodzinie;
•    potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
•    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
•    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
•    trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
•    trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
•     alkoholizmu lub narkomanii;
•    zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
•    klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Do dochodów nie wlicza się:

•    jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
•    zasiłku celowego,
•    pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
•    wartości świadczenia w naturze;
•    świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
•    świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693);
•    dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
•    świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm).

Aktualności