Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Świadczenie wychowawcze 500+

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZEW poniższym linku znajduje się zaktualizowana instrukcja składania wniosku on-line z Portalu Emp@tia


INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU 500+ POPRZEZ PORTAL EMP@TIA (PLIK PDF. 2,61MB)

Podstawa prawna :

- ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. poz. 195),
- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2016r. poz. 23),
-rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze ( Dz. U. z 2016r. poz. 214)

Komu przysługuje:

Świadczenie wychowawcze  przysługuje  matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekunem faktycznym dziecka- w rozumieniu ustawy jest osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych.

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie przysługuje na dziecko/ dzieci do dnia ukończenia 18 roku życia. W przypadku gdy dziecko objęte jest opieką naprzemienną (ustaloną orzeczeniem sądu) świadczenie wychowawcze dzieli się pomiędzy rodziców dziecka proporcjonalnie do liczby dni kalendarzowych przez które rodzic sprawuje opiekę naprzemienną.
Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie przysługuje, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne gdy dochód* rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez wnioskodawcę.
Na kolejne dziecko w rodzinie świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:
•    obywatelom polskim
•    cudzoziemcom
-   do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
-   jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym;
-   przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, ze zm.), jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
[powyższe dotyczy cudzoziemców, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji]
-  posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy:

  •    uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy;
  •  obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów;
  •  obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA!
Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres, w którym mają otrzymać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
•    dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
•    dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
•    pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
•    członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

UWAGA!
W przypadku marnotrawienia wypłacanych świadczeń lub wydatkowania niezgodnie z celem, świadczenia wychowawcze przekazywane będą w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.


Jak wypłacane jest świadczenie wychowawcze?


1. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od 1 października do 30 września roku następnego. Prawo ustala się, począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu (nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia dziecka, objęcia opieką lub przysposobienia).
2. Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
3.Świadczenie wychowawcze wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze.
4. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego po 10 dniu miesiąca, świadczenie  wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
5. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres  złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 
Wymagane dokumenty:

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (PLIK PDF. 1,53MB)

OŚWIADCZENIA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH(PLIK PDF. 202KB)


Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć odpowiednio:
1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny (w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko) w tym odpowiednio:
a) oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2))- wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, ZAŁĄCZNIK NR 2 (PLIK PDF. 479KB)
b) oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
 c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego -wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, ZAŁĄCZNIK NR 4 (PLIK PDF. 112KB)
d) umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub – informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
i) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
 j) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
 k) dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;
2) kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.3));
3) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
 4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 5) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
6) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
7) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Termin załatwienia sprawy:

1.    Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.
2.    W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
3.    W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych następuje do dnia 30 listopada.
4.    W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych następuje do dnia 31 grudnia.

UWAGA

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, trwa od  1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r
. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok  2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą  przepisów o utracie i uzyskaniu dochodów.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 r. prawo do  świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od 1 kwietnia 2016r.
Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania  decyzji. Odwołanie można wnieść osobiście , przez pełnomocnika lub w formie dokumentu elektronicznego1. Strona, jej przedstawiciel/pełnomocnik, są zobowiązani do informowaniu organu o każdej zmianie adresu do korespondencji, w tym także adresu elektronicznego pod rygorem uznania pism skierowanych na ostatni znany adres za doręczone.

*Ilekroć mowa o dochodzie- oznacza to dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych tzn  po odliczeniu kwot alimentów, świadczonych na rzecz innych osób:

•    przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym osób fizycznych (Dz.U. z 2010 roku, Nr 51, poz.307 z późniejszymi zmianami), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
•    deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym;
•    inne dochody nie podlegające opodatkowaniu.

     Uprawnienia do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Dochód rodziny otrzymuje się, sumując dochody członków rodziny. Dochód członka rodziny oznacza przeciętny miesięczny dochód członków rodziny, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w którym nie uwzględnia się dochodu utraconego, natomiast dolicza się dochód uzyskany w następujący sposób:

1.    W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.
2.    W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny osobą uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu, z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

Utrata dochodu oznacza utratę dochodów, spowodowaną:

•    uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
•    utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
•    utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
•    utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
•    wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, lub zawieszeniu jej wykonywania w rozumieniu art.14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 roku poz.672, 675 i 983);
•    utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
•    utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń, lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
•    utratą świadczenia rodzicielskiego,
•    utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.
•    utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).

Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu, spowodowane:

•    zakończeniem urlopu wychowawczego,
•    uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
•    uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
•    uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
•    rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14 ust. 1d Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
•    uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
•    uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
•    uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
•    uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).


1 Dokument elektroniczny w rozumieniu art. 20 a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.Aktualności