Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Zespół Interdyscylinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 310/2017 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 18 września 2017 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (PLIK PDF. 384 KB)

Działania podejmowane przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego maja na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom dotkniętych problemem przemocy w przezwyciężeniu zaistniałych problemów, a także efektywne podejmowanie działań interwencyjnych w momencie sytuacji kryzysowej związanej z przemocą w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny podejmuje także działania profilaktyczne w środowiskach zagrożonych przemoc a w rodzinie w celu jej przeciwdziałania.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. Do pracy z rodziną powoływania są także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.

  

Aktualności