Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE

Przemoc jest zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie i dotyka rodzin o różnym statusie społecznym. Doświadczanie przemocy wykształca poczucie winy, nieprawidłowy obraz samego siebie, zaniżoną samoocenę i bezradność. Uczy też nieprawidłowych wzorców zachowań, które zostają przyjęte za normę, stąd też w wielu rodzinach przemoc, to zjawisko wielopokoleniowe. Rodzina, w której występuje przemoc nie zaspokaja podstawowych potrzeb psychicznych, a także bytowych.  Kwestię zwalczania przemocy reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 roku,  poz.1390). Określa ona zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i ją stosujących. Ponadto sporządzone na podstawie ustawy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz.U. z 2011 roku, Nr 209, poz.1245) reguluje czynności prowadzenia procedury oraz dostarcza wzorów formularzy.  Powyższe uregulowania prawne zobowiązują gminy do wprowadzania rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, co wymaga współudziału wielu podmiotów. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom Uchwałą Rady Miejskiej w Krzeszowicach nr XLI/460/2014  z dnia 23 kwietnia 2014r., wdrożono w życie "Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2017", który stanowi gwarancję zintegrowanych działań profilaktycznych, interwencyjnych i pomocowych w tym zakresie. Celem stworzenia programu było wprowadzenie szeregu działań, mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz podejmowanie odpowiednich działań wobec sprawców.
Program jest realizowany wielopoziomowo przez wszystkie instytucje i organizacje na terenie Gminy Krzeszowice zobligowane do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Przyczynia się on do usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy, ograniczenia zjawiska przemocy i towarzyszących mu innych dysfunkcji w rodzinie oraz poprawy kondycji rodzin.   W Uchwale Nr XLV/529/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 wrzenia 2014 roku określony został tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Zespół Interdyscyplinarny składa się z grupy specjalistów, reprezentujących instytucje wchodzące w skład lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, są to: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, Policji, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny zbiera się co najmniej raz na trzy miesiące. Do rozpoznawania indywidualnych przypadków przemocy w rodzinie, po wypełnieniu druku "Niebieska Karta - A" przez przedstawiciela instytucji, która jako pierwsza powzięła informację na ten temat, powoływane są Grupy Robocze, składające się najczęściej z kilku osób, zajmujących się dokładną diagnozą sytuacji i podejmowaniem działań, mających na celu rozwiązanie problemu przemocy. W skład Grup Roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Policji, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia. Ponadto w pracach Grup Roboczych mogą uczestniczyć także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Rodzaje przemocy:

  1. Przemoc fizyczna: przemoc ta zazwyczaj pozostawia ślady na ciele ofiary w postaci zadrapań, sińców, złamań. Najczęściej stosowana przemoc fizyczna, to bicie dłonią lub podmiotami, szarpanie, kopanie, duszenie, ciągnięcie za włosy, a także jeszcze bardziej drastyczne formy.

  2. Przemoc psychiczna: niesie za sobą stałe poczucie zagrożenia, wytwarza atmosferę napięcia i niepewności. Przejawia się w postaci gróźb, wyzwisk, ośmieszania, upokarzania, szantażowania, itp. ... Jest bardzo trudna do udowodnienia, gdyż nie pozostawia widocznych śladów fizycznych.

  3. Przemoc seksualna: przemoc o podłożu seksualnym definiowana, jako zmuszanie do określonych zachowań i kontaktów seksualnych. Najczęściej stosowane formy to gwałt, zmuszanie do pożycia seksualnego, zmuszanie do oglądania filmów i zdjęć pornograficznych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, itp. ...

  4. Przemoc ekonomiczna: to działania, których głównym narzędziem jest wykorzystanie środków finansowych do wywierania wpływu i wymuszania określonych zachowań. Przejawia się przez odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych, odbieranie zarobionych pieniędzy, okradanie, niszczenie wartościowych przedmiotów, itp. ...Cykle przemocy:

Cykl przemocy składa się zwykle z trzech następujących po sobie faz:

  1. FAZA NARASTANIA NAPIĘCIA: jest to początek cyklu, czas wyczuwalnego wzrostu napięcia oraz natężeniem się sytuacji konfliktowych, które mają różne  podłoże i charakter. Na tym etapie dochodzi do rozmaitych incydentów, jak np. przejawy zazdrości, gniewu, kontrolowanie członków rodziny, używanie obraźliwych słów. Sprawca staje się coraz bardziej poirytowany i agresywny, prowokuje kłótnie i awantury. Ofiara natomiast próbuje ratować domową atmosferę, próbuje uspokoić sytuację spełniając wszystkie oczekiwania sprawcy przemocy, stara się poprawić sprawcy samopoczucie. Często sama obarcza się winą za jego zachowanie. Przyczyny narastającego napięcia mogą tkwić poza rodziną, czasem są to błahostki, drobne nieporozumienia, które spiętrzają napięcie. Sytuacja staje się nie do zniesienia i pojawia się agresja. W tej fazie cyklu dość często okazuje się, że sprawca może więcej pić alkoholu, przyjmować narkotyki lub inne substancje odurzające.
  2. FAZA GWAŁTOWNEJ PRZEMOCY: następuje wybuch gniewu i wyładowanie agresji. Poirytowany dotąd sprawca wpada w szał, traci całkowicie kontrolę nad swoim zachowaniem i może pobić, zranić, okaleczyć ofiarę, dokona strasznych czynów nie licząc się ze skutkami swoich agresywnych działań. Atak agresji sprawcy wywołuje drobne, mało istotne wydarzenie, które powoduje u sprawcy bardzo gwałtowny gniew. Zachowanie sprawcy staje się nieprzewidywalne, a upust agresji może przybrać formę przemocy fizycznej. Po akcie przemocy ofiara jest w szoku, nie może uwierzyć w to, co się wydarzyło. Pojawia się u niej przerażenie, bezradność, poczucie wstydu, ale także złość. To etap, w którym zwykle ofiara przemocy wzywa policję, poszukuje pomocy, podejmuje decyzję o opuszczeniu domu, o uruchomieniu sprawy karnej lub rozwodowej.
  3. FAZA MIODOWEGO MIESIĄCA: jest to faza skruchy ze strony sprawcy i okazywania miłości. Agresor usprawiedliwia swoje zachowanie, okazuje żal z powodu tego, co się stało i zaklina się, że to już się więcej nie powtórzy, przeprasza, obiecuje, przynosi kwiaty. Ofiara, która zazwyczaj bardzo często kocha sprawcę, wierzy w te zapewnienia. Na tym etapie ofiara przemocy czuje się bezpieczna i traktuje całe zdarzenie, jako pewien incydent, co osłabia jej czujność.

Aktualności