Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Akty Prawne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Podstawowym aktem prawnym, w oparciu o który Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach realizuje swoje zadania, jest ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).

Do innych aktów prawnych, służących realizacji zadań Ośrodka, należą w szczególności:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257);
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875);
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);
4. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952);
5. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.);
6. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1851);
7. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2092);
8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1860);
9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.);
10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);
12. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.);
13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.);
14. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 882);
15. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2206);
16. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 z pózn. zm.);
17. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778)
18. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (tekst jedn. Monitor Polski z 2015 r.
poz. 821)

Aktualności