Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Sekcja Wspierania Rodziny

     Sekcja Wspierania Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach wykonuje zadania gminy, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 roku, poz.135 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 roku, Nr 180, poz.1493 z późniejszymi zmianami).ZADANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY

 • Opracowywanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
 • Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny;
 • Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:
  • zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
  • organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
  • prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.
 • Finansowanie:
  • podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
  • ponoszonych przez rodziny wspierające kosztów zadań wykonywanych przez w/w rodziny.
 • Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
 • Sporządzenie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej oraz - gdy jest to wymagane - w wersji papierowej;
 • Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;
 • Przekazywanie do biura informacji gospodarczych, dotyczących zaległości z tytułu nie ponoszenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Realizując powyższe obowiązki, GOPS ściśle współpracuje z innymi instytucjami, w szczególności powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz sądami.


 

WSPIERANIE RODZINY, PRZEŻYWAJĄCEJ TRUDNOŚCI W WYPEŁNIANIU FUNKCJI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, TO ZESPÓŁ PLANOWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU PRZYWRÓCENIE RODZINIE ZDOLNOŚCI DO WYPEŁNIANIA FUNKCJI.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych zapewnia się wsparcie, które polega w szczególności na:

 • analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
 • wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
 • rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
 • podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,
 • przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
 • pomocy w integracji rodziny,
 • dążeniu do reintegracji rodziny.

     Rodzina może otrzymać wsparcie poprzez działania instytucji i podmiotów, które działają na rzecz dziecka i rodziny, a także placówek wsparcia dziennego oraz rodzin wspierających. Wspieranie rodziny prowadzone jest w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowywaniu dziecka. Praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

 • konsultacji i poradnictwa specjalistycznego,
 • terapii i mediacji,
 • usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
 • pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
 • organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych "grupami wsparcia" lub "grupami samopomocowymi".

     Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej mogą otrzymać wsparcie od gminy w formie asystenta rodziny. Asystent ułatwia rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczą zastępczą, rolą asystenta jest działanie na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.
     Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną.
Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę jest uzależniona od stopnia trudności wykonywania zadań, jednak nie może przekroczyć 20.
     Aktualnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach zatrudnia dwóch asystentów rodziny.

     W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd.
     Na terenie gminy Krzeszowice działają dwie placówki wsparcia dziennego: w Krzeszowicach i Tenczynku, które są prowadzone w formie opiekuńczej. Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:

 • opiekę i wychowanie,
 • pomoc w nauce,
 • organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

     W celu wspierania rodziny, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca - przy współpracy asystenta rodziny - pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 2. Koordynacja działań związanych z realizacją procedury "Niebieskie Karty", w tym prowadzenie ewidencji i rejestrów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 3. Udzielanie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i prawnego oraz prowadzenie interwencji poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie;
 4. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
 5. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego oraz - gdy jest to wymagane - w wersji papierowej.

     Sekcja Wspierania Rodziny zapewnia także obsługę organizacyjno-techniczną Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych, rozpoznających indywidualne przypadki przemocy w rodzinie.
     Pracownicy Sekcji Wspierania Rodziny organizują także spotkania grup wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.


WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy

Aktualności