Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej

Załącznik do Uchwały nr XV/149/2011 Rady Miejskiej
w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2011r.
 
 

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w KRZESZOWICACH


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Krzeszowice, nie posiadającą osobowości prawnej.
 2. Ośrodek ma swą siedzibę w Krzeszowicach.
 3. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Krzeszowice.
 4. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Gminy Krzeszowice, zwany dalej Burmistrzem.II. CELE I ZADANIA OŚRODKA

§2

Celem Ośrodka jest:
 1. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
 2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a w miarę możliwości doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się oraz ich integracji ze środowiskiem,
 3. podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu trudnych sytuacji życiowych rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną.


§3
 1. Ośrodek realizuje zadania:
 1. własne Gminy Krzeszowice,
 2. zlecone Gminie Krzeszowice,
 3. powierzone na podstawie ustaw i innych aktów prawnych na podstawie upoważnienia wydanego przez organy Gminy, a także na podstawie zawartych porozumień i umów (zlecanych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego).
 1. Ośrodek realizuje zadania we współpracy z działającymi na terenie Gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 2. W zakresie realizacji zadań Ośrodek współdziała ponadto z jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa oraz administracją rządową ustalającą sposób realizacji tych zadań. Ponadto współpracuje także z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej spoza terenu gminy.III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA OŚRODKA

§4

 1. Pracą Ośrodka kieruje Kierownik, który odpowiada za realizację zadań i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
 2. Kierownika Ośrodka zatrudnia Burmistrz, który jest jednocześnie jego zwierzchnikiem służbowym.
 3. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w Ośrodku pracowników.
 4. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy kodeksu pracy, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o pracownikach samorządowych.


§5
 1. Kierownik Ośrodka prowadzi postępowania i wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, a także z zakresu określonego w odrębnych ustawach i aktach prawnych, na podstawie upoważnienia Burmistrza.
 2. Upoważnienie do wydawania decyzji, o których mowa w ust.1, może być udzielona także innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka.
 3. Kierownik Ośrodka na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza uprawniony jest do składania oświadczeń i dokonywania czynności prawnych w imieniu Gminy Krzeszowice związanych z funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizację zadań statutowych lub ustawowych Ośrodka oraz innych zadań wykonywanych przez Ośrodek wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków, a także do występowania przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i innymi organami orzekającymi oraz przed organami egzekucyjnymi w sprawach objętych działaniem Ośrodka, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 4. Do podejmowania czynności przekraczających zakres określony pełnomocnictwem, o którym mowa w ust.3, wymagana jest odrębna zgoda Burmistrza.
 5. Kierownik Ośrodka składa w radzie Miejskiej w Krzeszowicach coroczne sprawozdanie z działalności oraz przedstawia potrzeby w zakresie zadań pomocy społecznej.


§6
 1. Kierownik Ośrodka uprawniony jest do wydawania zarządzeń, instrukcji, poleceń służbowych oraz wprowadzania regulaminów dotyczących funkcjonowania Ośrodka.
 2. Szczegółowy zakres zadań, strukturę organizacyjną oraz tryb pracy Ośrodka nie uregulowany w niniejszym statucie określa regulamin organizacyjny Ośrodka.
 3. Regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka podlega zatwierdzaniu przez Burmistrza.


§7
Kierownik Ośrodka może, po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert, zlecić organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom realizację zadań z zakresu pomocy społecznej lub wynikających z innych aktów prawnych, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadania, na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§8

 1. Ośrodek jest wyodrębnioną jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o finansach publicznych.
 2. Podstawy gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy zatwierdzany przez Radę Miejską w Krzeszowicach.
 3. Kierownik Ośrodka zaciąga zobowiązania w imieniu Gminy Krzeszowice w ramach planu finansowego ośrodka, o którym mowa w ust.2.
 4. Działalność Ośrodka finansowana jest w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy Krzeszowice, w zakresie zadań zleconych ze środków przekazywanych przez administrację rządową na ich realizację oraz z innych dopuszczalnych prawem źródeł w szczególności ze środków Unii Europejskiej.V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§9

 1. Statut Ośrodka zatwierdzany jest uchwałą Rady Miejskiej w Krzeszowicach.
 2. Zmiana Statutu może być dokonana w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Aktualności