Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Zakres Usług Opiekuńczych

Obowiązki ogólne opiekunki środowiskowej i opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 1. Znajomość i przestrzeganie przepisów, a w szczególności ustaw, uchwał, rozporządzeń oraz zarządzeń wewnętrznych GOPS oraz regulaminu pracy.
 2. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez studiowanie aktów normatywnych, prasy fachowej, udział w szkoleniach i samokształcenie.
 3. Wnikliwe załatwianie przydzielonych prac i przestrzeganie obowiązujących terminów.
 4. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
 5. Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.
 6. Utrzymanie porządku w miejscu pracy.
Zakres czynności pracownika realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze

OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁOWE

USŁUGI SPECJALISTYCZNE: w zależności od rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych, dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z  rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym należy:
Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności  społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich, jak samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym: 
  • umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
  • dbałość o higienę i wygląd,
  • utrzymanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
  • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
  • korzystanie z usług różnych instytucji.
 • interwencje i pomoc w życiu rodzinie, w tym:
  • pomoc w radzeniu sobie w kryzysach - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
  • ułatwianie dostępu do edukacji i  kultury,
  • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
  • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
  • współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej.
 • pomoc w sprawach urzędowych, w tym w:
  • w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno - rentowych,
  • w wypełnieniu dokumentów urzędowych.
 • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
  • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, np. uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
  • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
  • w przygotowaniu do rozmowy  z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
  • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku.
 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
  • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków;
  • pomoc w uzyskaniu ulg w podatkach,
  • zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe.

Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych ,
 • pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków  pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
 • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
 • pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.

Pomoc mieszkaniowa, w tym:

 • w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
 • w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
 • kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.

 

USŁUGI  OPIEKUŃCZE
Usługi gospodarcze:

 • utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy oraz sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych,
 • utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gosp. domowego,
 • dbanie o higienę żywności,
 • pranie bielizny osobistej, odzieży oraz prasowanie odzieży,
 • pranie bielizny pościelowej (pod warunkiem posiadania pralki) lub zanoszenie bielizny pościelowej do pralni oraz zmiana bielizny pościelowej,
 • zakup podstawowych art. spożywczych i artykułów gospodarstwa domowego, pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach towarów, towarzyszenie przy zakupach,
 • przygotowanie posiłków (z uwzględnieniem diety),
 • dostarczanie jednego gorącego posiłku z jadłodajni,
 • pomoc przy spożywaniu posiłków,
 • załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków,
 • palenie w piecu, przynoszenie węgla,
 • przynoszenie wody,
 • organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem,
 • pomoc przy opiece nad zwierzętami.

Usługi pielęgnacyjne: a w tym podstawowa opieka higieniczna i zalecona przez lekarza pielęgnacja

 • mycie, czesanie, ubieranie, kąpanie,
 • przesłanie łóżka, układanie chorego w łóżku,
 • pomoc w załatwieniu potrzeb fizjologicznych,
 • zapobieganie powstawaniu odleżyn,
 • pielęgnacja zalecona przez lekarza (podawanie leków, smarowanie, okłady),
 • zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z  lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia
 • podopiecznego, realizacja recept.

Wykonywanie innych czynności mających związek z pracą zawodową, zleconych przez Kierownika GOPS.


Zakres czynności opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁOWE

USŁUGI GOSPODARCZE
 • utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy (w jednym pokoju oraz kuchni) oraz sprzętu sanitarnego, oraz urządzeń sanitarnych,
 • utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gosp. domowego, dbanie o higienę żywności,
 • pranie bielizny osobistej, odzieży oraz prasowanie odzieży,
 • pranie bielizny pościelowej (pod warunkiem posiadania pralki) lub zanoszenie bielizny pościelowej do pralni oraz zmiana bielizny pościelowej,
 • zakup podstawowych art. spożywczych i artykułów gospodarstwa domowego,  
 • pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach towarów, towarzyszenie przy zakupach,
 • przygotowanie posiłków (z uwzględnieniem diety),
 • dostarczanie jednego gorącego posiłku z jadłodajni,
 • pomoc przy spożywaniu posiłków,
 • załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków,
 • palenie w piecu, przynoszenie węgla,
 • przynoszenie wody,
 • organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem,
 • pomoc przy opiece nad zwierzętami.

USŁUGI PIELĘGNACYJNE, a w tym podstawowa opieka higieniczna i zalecona przez lekarza pielęgnacja

 • mycie, czesanie, ubieranie,
 • kąpanie,
 • przesłanie łóżka, układanie chorego w łóżku,
 • pomoc w załatwieniu potrzeb fizjologicznych,
 • zapobieganie powstawaniu odleżyn,
 • pielęgnacja zalecona przez lekarza (podawanie leków, smarowanie, okłady),
 • zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia podopiecznego, realizacja recept.

Aktualności