Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Gminny Program przeciwdziałania przemocy

     Przemoc jest zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie i dotyka rodzin o różnym statusie społecznym. Doświadczanie przemocy wykształca poczucie winy, nieprawidłowy obraz samego siebie, zaniżoną samoocenę i bezradność. Uczy też nieprawidłowych wzorców zachowań, które zostają przyjęte za normę, stąd też w wielu rodzinach przemoc, to zjawisko wielopokoleniowe. Rodzina, w której występuje przemoc nie zaspokaja podstawowych potrzeb psychicznych, a także bytowych.
     Kwestię zwalczania przemocy reguluje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 roku, Nr 180, poz.1493 z późniejszymi zmianami). Określa ona zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie i ją stosujących. Ponadto sporządzone na podstawie ustawy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 roku, Nr 209, poz.1245) reguluje czynności prowadzenia procedury oraz dostarcza wzorów formularzy.
     Powyższe uregulowania prawne zobowiązują gminy do wprowadzania rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, co wymaga współudziału wielu podmiotów. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2014 roku nr XLI/460/2014, zaktualizowano „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2017”, który stanowi gwarancję zintegrowanych działań profilaktycznych, interwencyjnych i pomocowych w tym zakresie.
Obecnie obowiązuje uchwała Rady Miejskiej w Krzeszowicach Nr XLI/460/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzeszowice na lata 2014-2017.

     Celem stworzenia programu było wprowadzenie szeregu działań, mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz podejmowanie odpowiednich działań wobec sprawców.
     Program jest realizowany wielopoziomowo przez wszystkie instytucje i organizacje na terenie Gminy Krzeszowice zobligowane do podejmowania działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie. Przyczynia się on do usprawnienia systemu przeciwdziałania przemocy, ograniczenia zjawiska przemocy i towarzyszących mu innych dysfunkcji w rodzinie oraz poprawy kondycji rodzin.
Obecnie obowiązuje uchwała Rady Miejskiej w Krzeszowicach Nr XLV/529/2014 z dnia 30 września 2014 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
    W Uchwale nr XLI/529/2014 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 30 września 2014 roku określony został tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Zespół Interdyscyplinarny składa się z grupy specjalistów, reprezentujących instytucje wchodzące w skład lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, są to: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, Policji, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia.  Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny zbiera się co najmniej raz na trzy miesiące.
     Do rozpoznawania indywidualnych przypadków przemocy w rodzinie, po wypełnieniu druku „Niebieska Karta-A” przez przedstawiciela instytucji, która jako pierwsza powzięła informację na ten temat, powoływane są Grupy Robocze, składające się najczęściej z kilku osób, zajmujących się dokładną diagnozą sytuacji i podejmowaniem działań, mających na celu rozwiązanie problemu przemocy. W skład Grup Roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Policji, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia. Ponadto w pracach Grup Roboczych mogą uczestniczyć także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
     Zarządzeniem nr 150/2011 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 7 czerwca 2011 roku określony został skład Zespołu Interdyscyplinarnego. Aktualnie kwestię tę reguluje Zarządzenie nr 18/2015 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 15 stycznia 2015 roku. W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą następujące osoby:
 1. Monika Przybylska - starszy pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach (od 05 czerwca 2013 roku Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego),
 2. Dorota Ropka- pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach
 3. Grzegorz Kołacz - pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Krakowie
 4. Mirosław Gutkiewicz - kierownik rewiru dzielnicowych w Komisariacie Policji w Krzeszowicach
 5. Mariola Grabowska - kurator zawodowy -I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowj do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
 6. Małgorzata Lubańska- kurator zawodowy-II Zespół Kuratorskiej Służby Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie,
 7. Janusz Mitka - komendant Straży Miejskiej w Krzeszowicach,
 8. Małgorzata Malinowska - pielęgniarka w Krzeszowickim Centrum zdrowia,
 9. Władysława Kaźmirek - Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej w Krzeszowicach,
 10. Anna Wójcik - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 11. 11. Marta Hromek - pedagog, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach,
 12. Maria Żbik - psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzeszowicach,
 13. Paweł Jakub Nowak - pedagog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krzeszowicach.

     Zespół Interdyscyplinarny ma za zadanie między innymi diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych, bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.
     Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego może złożyć każda instytucja z terenu Gminy Krzeszowice, jak również osoba fizyczna za pośrednictwem przedstawiciela, będącego członkiem Zespołu. Zgodnie z ustawą, posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się minimum raz na trzy miesiące.
     Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład Grup  Roboczych wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład Grup Roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem Grup Roboczych jest:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

     Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych.
     Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych zobowiązani są także do zachowania poufności informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w Zespole Interdyscyplinarnym oraz Grupach Roboczych.

     Na terenie Gminy Krzeszowice działa Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach przy ul. Kościuszki 43, tel. 12/258 30 82, 724 068 540.
     Z porad Punktu może skorzystać każda osoba doświadczająca przemocy, jak i osoby będące świadkami przemocy w rodzinie. W ramach Punktu można bezpłatnie skorzystać z pomocy w formie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego oraz prawnego.

Godziny przyjęć:
Poniedziałek:      15:00 - 17:00
Czwartek:             7:30 - 10:00

Psycholog:         Maria Żbik

Poniedziałek:      9.00 - 14.00

Czwartek:           13.30 - 18.30

Pracownicy socjalni:                  Monika Przybylska
                                                      Dorota Ropka
 Inspektor:                                   Paweł Mirski


Ponadto dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.
Numer telefonu, pod którym można się skontaktować ze specjalistą pracy z rodziną lub pracownikiem socjalnym to: 724 068 540INSTYTUCJE, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach

32 - 065 Krzeszowice
ul. Kościuszki 43
tel. 12/258 30 80
tel. kom. 724 068 540

Komisariat Policji
32 - 065 Krzeszowice,
ul. Szarych Szeregów 2
tel. 12/257 91 11
CAŁODOBOWO

Straż Miejska
32 - 065 Krzeszowice,
pl. Kulczyckiego 1
tel. 12/282 14 77

Punkt Konsultacyjny "Pierwszy Kontakt"

32 - 065 Krzeszowice,
ul. Kościuszki 43
tel. 12/282 01 00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jeśli przemoc związana jest z problemem alkoholowym
32 - 065 Krzeszowice,
ul. Kościuszki 43
tel. 12/282 01 00

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
32 - 065 Krzeszowice,
ul. Długa 22
tel. 12/282 09 78

Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego
32 - 065 Krzeszowice
ul. Grunwaldzka 1
tel. 606 821 726

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

31 - 026 Kraków,
ul. Radziwiłłowska 8b
tel. 12/421 92 82
CAŁODOBOWO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
30 - 037 Kraków
al. Słowackiego 20
tel. 12/634 42 66, wewn. 574

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
tel. 0 801 120 002

Policyjny Telefon Zaufania

tel. 800 120 002

"Pomarańczowa Linia" - system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się

tel. 0 801 14 00 68

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 20:00 (telefon informacyjno-interwencyjny)

Aktualności