Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Gminny Program Wspierania Rodziny

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA TERENIE GMINY KRZESZOWICE NA LATA 2013 - 2015
 

     Na sesji w dniu 28 lutego 2013 roku, Rada Miejska w Krzeszowicach przyjęła - w drodze uchwały - Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Krzeszowice na lata 2013 - 2015.

     Główną przyczyną przyjęcia wskazanego Programu był zapis ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz.135 z późniejszymi zmianami), obligujący gminy do opracowania i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny, powierzając radom gminy uchwalenie tychże programów. Dodać należy, że w latach 2007 - 2012 w Gminie Krzeszowice obowiązywał (przyjęty na gruncie ówczesnych przepisów ustawy o pomocy społecznej) Gminny Program Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną. Zatem po zakończeniu wskazanego okresu koniecznym stało się opracowanie i przyjęcie nowego programu, regulującego problematykę wspierania rodziny.

     Projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Krzeszowice na lata 2013 - 2015 został opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, a następnie przekazany pod obrady Radzie Miejskiej w Krzeszowicach, celem jego przyjęcia w drodze uchwały.
Zgodnie z założeniami powyższego Programu GOPS jest instytucją odgrywającą główną rolę w podejmowaniu działań związanych z jego realizacją, co wynika w szczególności z obowiązku wykonywania zadań z obszaru polityki społecznej, powierzanych przez ustawy. Trzeba jednak podkreślić, że jednym z warunków efektywności Programu jest stała i ścisła współpraca z GOPS innych podmiotów biorących w nim udział, między innymi:
 • Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach,
 • Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom,
 • Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • Komisariatu Policji w Krzeszowicach,
 • Straży Miejskiej w Krzeszowicach,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • szkół i przedszkoli,
 • placówek wsparcia dziennego,
 • placówek służby zdrowia,
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie,
 • organizacji pozarządowych.

     Łączenie kompetencji różnych instytucji podnosi skuteczność udzielanej pomocy, a także umożliwia szybką reakcję na zaistniały problem. Ponadto niemałą rolę odgrywa podnoszenie kompetencji zawodowych osób realizujących Program.
     Współpraca podmiotów i wzrost standardów pracy mają przyczynić się do skutecznego wspierania rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, którego efektem powinna być poprawa ich funkcjonowania i społecznego postrzegania, jak również udoskonalenie metod świadczonego wsparcia. Szczególne znaczenie w tej kwestii odgrywa praca z rodziną, prowadzona przede wszystkim przez zatrudnionych w GOPS asystentów rodziny, których zakres kompetencji określa ustawa o wspierania i systemie pieczy zastępczej. Dodać należy, że GOPS ustanawia asystenta rodziny w przypadku wyrażenia zgody przez daną rodzinę, gdy z dokonanego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego wynika, iż przyznanie rodzinie tej formy wsparcia jest zasadne. W przypadku zaistnienia wskazanych okoliczności asystent rodziny, we współpracy z pracownikiem socjalnym i z aktywnym udziałem rodziny, sporządza plan pracy z rodziną i podejmuje kompleksowe działania zaradcze, za zgodą tej rodziny. Praca z rodziną ma na celu zapobieganie umieszczeniu w pieczy zastępczej (między innymi placówka opiekuńczo-wychowawcza, rodzina zastępcza) dzieci z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zaś jeżeli taka sytuacja już zaistniała - powrót dzieci do środowiska opiekuńczego.

     W Programie ujęte zostały także działania profilaktyczne, mające na celu zapewnienie małoletnim podstaw do prawidłowego rozwoju i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, realizowane przez placówki wsparcia dziennego i Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, między innymi: pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego (w tym letni wypoczynek i jego dofinansowanie), zabawa i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań.

     Wśród innych zadań wskazanych w Programie warto zwrócić również uwagę na kwestię przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania uzależnieniom. Pierwsze z zagadnień zostało szczegółowo uregulowane w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015. Tym niemniej występowanie przemocy rodzi szereg negatywnych skutków dla prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin jej doświadczajacych, a przede wszystkim małoletnich. Uzasadnione stało się zatem podkreślenie wagi tego problemu w Gminnym Programie Wspierania Rodziny oraz określenie metod udzielanego wsparcia. Również uzależnienia prowadzą do głębokiej dezintegracji rodzin, stąd też Program wskazuje dostępne formy pomocy dla osób uzależnionych oraz osób i rodzin dotkniętych współuzależnieniem.

     Podsumowując - przyjęty przez Radę Miejską w Krzeszowicach Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Krzeszowice na lata 2013 - 2015 określa kierunki działań w zakresie wspierania rodziny, które winny być podejmowane przez lokalne podmioty z obszaru polityki społecznej, w celu skutecznej realizacji ustawowych zadań.

Aktualności