Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Projekty Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Aktywność daje możliwość”


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób zamieszkałych na terenie gminy Krzeszowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w latach 2016-2019.


Projekt zakłada utworzenie Klubu Integracji Społecznej, w ramach którego będzie realizowana reintegracja  społeczna i zawodowa.


Planowane efekty działań to aktywne włączenie społeczne osób poprzez poprawę warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie uczestników poszukujących zatrudnienia.


 Wartość projektu: 899 346,16 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 764 444,23 zł


Formy wsparcia poprzedzone będą indywidualną diagnozą potrzeb każdego uczestnika Projektu, według której opracowana zostanie indywidualna ścieżka wsparcia.


Dzieciom i innym osobom zależnym zapewnimy fachową opiekę na czas udziału w zajęciach uczestników Projektu.


Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach przy ul. Kościuszki 43, pokój 6 lub 15  od poniedziałku do piątku w godzinach pn. 8.00-16.00, wt.- czw. 8.00-15.00, pt.8.00-13.00
tel. 12 258-30-80 lub 12 258-30-89

Formularz zgłoszeniowy do Projektu wraz z innymi dokumentami do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach w pokoju nr 15 lub 6 oraz u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.


AKTYWNOŚĆ DAJE MOŻLIWOŚCI (PLIK PDF. 69,4KB)
Projekt pn.: "Aktywność daje możliwość. Program aktywizacji zawodowej podopiecznych GOPS Krzeszowice" realizowany jest od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku


Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna 67 klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach. W ramach projektu oferujemy między innymi:
Dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi - conajmniej trzy spośród wskazanych poniżej Instrumentów Aktywnej Integracji:
 • trening kompetencji społecznych z elementami warsztatów radzenia sobie ze stresem,
 • grupę wsparcia,
 • spotkanie z coachem,
 • trening kompetencji rodzicielskich, skierowany do UP oraz otoczenia,
 • wsparcie dla dzieci / osób niepełnosprawnych.

Dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi - conajmniej trzy spośród wskazanych poniżej Instrumentów Aktywnej Integracji:

 • trening kompetencji społecznych - nauka umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz treningu asertywności i umiejętności społecznych,
 • warsztaty przełamujące stereotypowe postrzeganie kobiety i mężczyzn w rodzinie,
 • grupę wsparcia,
 • trening umiejętności rodzicielskich - poprawa relacji z dzieckiem oraz wzmocnienie poczucia bycia dobrym rodzicem,
 • trening prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • wsparcie asystenta rodziny.

Skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub licealnym.


KONTAKT:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach
ul. Kościuszki 43
32-065 Krzeszowice
Biuro projektu - pokój nr 15
tel. 12/258 30 89
e-mail: kr-gops-projekt@wp.pl

Aktualności