Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

     Funkcjonujący aktualnie system świadczeń rodzinnych został wprowadzony 1 maja 2004 roku. Jego głównym elementem są świadczenia realizowane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku,  poz.114 ze zmianami).
     System świadczeń rodzinnych jest systemem pozaubezpieczeniowym, zorganizowanym na zasadzie zaopatrzeniowej, finansowanym z budżetu państwa. W gminie Krzeszowice realizacją świadczeń rodzinnych zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej.
     Świadczenia rodzinne są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od 1 listopada jednego roku do 31 października roku następnego.
    
Ustawa o świadczeniach rodzinnych wprowadza następujące rodzaje świadczeń:
  1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  2. świadczenia opiekuńcze: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy;
  3. jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka.
  4. świadczenie rodzicielskie

Sekcja świadczeń Rodzinnych realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów związaną między innymi z przyznawaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych. Ponadto Sekcja realizuje zadania związane z ustalaniem i wypłatą zasiłków dla opiekuna.ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE


Od 1 stycznia 2016 roku można składać wnioski o świadczenie rodzicielskie

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych (Dz. U. poz. 1217) wprowadza nowe świadczenie rodzinne - świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko (także przed 2016-01-01), a te które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.


Wypłata świadczenia nie jest uzależniona od kryterium dochodowego

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000 zł miesięcznie. O świadczenie rodzicielskie może ubiegać się:

1) matka lub ojciec dziecka (przy czym ojciec dziecka może ubiegać się o w/w świadczenie nie wcześniej niż po wykorzystaniu przez matkę dziecka 14 tygodni pobierania świadczenia lub wcześniej niż w/w terminie w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka),

2) opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu rodzinnego o przysposobienie tego dziecka), a w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia (a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia).

3) rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia (a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia).

4) osoba, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia (a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia).

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1) 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcie opieką jednego dziecka;

2)  65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3) 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

5) 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga dzieci i więcej przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga dzieci i więcej lub objęcia pięciorga dzieci i więcej.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, osób, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku osób opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresie 52 tygodni, w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) jednego dziecka i odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) więcej dzieci, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r.; którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, również mogą skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego. Jeżeli wystąpią z wnioskiem o ustalenie prawa do tego świadczenia w okresie od 3 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 52 tygodnia życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków). W pozostałych przypadkach świadczenie rodzicielskie przysługiwać będzie od miesiąca złożenia wniosku do ukończenia przez dziecko 52 tygodnia życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

W przypadku gdy matka dziecka pobiera zasiłek dla osób bezrobotnych, lub urodziła dziecko w ciągu miesiąca po zakończeniu pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla osób bezrobotnych - świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy pomiędzy kwotą świadczenia rodzicielskiego (tj. 1.000 zł.) a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

1) Co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów faktycznych lub rodzina zastępcza otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,

2) Dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku rodziców dziecka lub osoby, która przysposobiła dziecko,

3) Jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka, lub rodzina zastępcza, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki  nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki,

4) W związku z wychowaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do: świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,

5) Rodzicom przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Wszelakich informacji na temat zasad wypłaty świadczenia udzielają pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach przy ul. Kościuszki 43. W poniedziałki w godzinach 730-1700, od wtorku do czwartku w godzinach os 730-1530, a w piątki od 730-1400.

Aktualności