Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Akty Prawne Sekcji Świadczeń Rodzinnych

Sekcja Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania w oparciu o:

  1. Ustawę z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz.23 );
  2. Ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 roku, poz.121 z późniejszymi zmianami);
  3. Ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz.114 z późniejszymi zmianami);
  4. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz.581 z późniejszymi zmianami);
  5. Ustawę z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz.858 z późniejszymi zmianami);
  6. Ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 roku poz.567 z późniejszymi zmianami)
  7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8grudnia  2015 roku w sprawie  postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2015 roku poz.2284)
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości dla opiekunów (Dz.U. z 2015 roku poz.1238);
  9. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosków, zaświadczeń i oświadczeń o ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2015roku, poz.1229 z późniejszymi zmianami).

Aktualności