Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Pomoc Społeczna

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 7 lutego 2013 roku, poz.182 z późniejszymi zmianami), zadania z zakresu świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 139, poz.992 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 roku, Nr 1, poz.7 z późniejszymi zmianami).


ZAKRES DZIAŁANIA

     Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
     Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.


GŁÓWNE CELE POMOCY SPOŁECZNEJ

 1. Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
 2. Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym;
 3. Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia;
 4. Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie;
 5. Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych;
 6. Stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

POMOC SPOŁECZNA POLEGA W SZCZEGÓLNOŚCI NA:

 1. Przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
 2. Pracy socjalnej;
 3. Prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 4. Analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 5. Rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.

Aktualności