Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"

WSPARCIE DLA KOBIET W CIĄŻY I RODZIN

„ZA ŻYCIEM”


INFORMATOR MINISTERSTWA ZDROWIA "ZA ŻYCIEM"- kliknij


Wzór zaświadczenia stwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, który nie ma charakteru obowiązującego dokumentu, ale został opracowany w Ministerstwie Zdrowia jak wzór pomocniczy - kliknij


Z tytułu urodzenia się żywego dziecka posiadającego wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego , posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się jednorazowe świadczenie w wysokości 4000,00 zł.

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągany dochód.


O świadczenie mogą ubiegać się:

  • matka lub ojciec dziecka;
  • opiekun prawny albo
  • opiekun faktyczny dziecka.


Świadczenie wypłaca się na wniosek jaki należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostaje pod opieką medyczną nie później niż do 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” (Dz. U z 2016r. poz.1860).
Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016r w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wymagane dokumenty:

  • zaświadczenie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ( w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) posiadającego specjalizację II stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, stwierdzające u dziecka ciężkie i nieuleczalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
  • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wydane przez położną potwierdzające, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży – określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży (Dz. U. z 2010r. nr.183, poz. 1234).


Aktualności