Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Wymagane dokumenty Sekscji Świadczeń Rodzinnych

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1518 z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i
  Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie postępowania w
  sprawach o świadczenia rodzinne (dz. U. z 2015r. poz. 2284)

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego - załącznik nr 16

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO (PLIK PDF. 8,09MB)

 • Inne dokumenty, w tym oświadczenie niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego

Termin załatwienia sprawy:

 1. W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia
  miesiąca, świadczenie rodzicielskie wypłaca się do ostatniego dnia
  miesiąca, w którym złożono wniosek;
 2. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu
  miesiąca, świadczenie rodzicielskie wypłaca się do ostatniego dnia
  miesiąca następnego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej wydanej
przez Burmistrza Gminy Krzeszowice przysługuje prawo wniesienia
odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za
pośrednictwem GOPS w terminie 14 dni od daty otrzymanej decyzji -
odwołanie nie podlega opłatom.ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016roku, poz.1518 z późniejszymi zmianami);
 2. Rozporządzenie
  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015
  roku w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
  (Dz.U. z 2015 roku, poz.2284);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących
  podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek
  opiekuńczy wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla
  opiekuna.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć odpowiednio:

 1. zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia (wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia); ZAŁĄCZNIK NR 2 (PLIK PDF. 631KB)
 2. zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej -
  w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o
  umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba
  uczy się w szkole wyższej (wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia); ZAŁĄCZNIK NR 3 (PLIK PDF.693KB)
 3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  • oświadczenie
   członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym
   poprzedzającym okres zasiłkowy, inny niż dochody podlegające
   opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
   określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z
   dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z
   2012r. poz. 361, z późn. zmianami), wzór oświadczenia określa załącznik
   nr 4 do rozporządzenia; ZAŁĄCZNIK NR 4 (PLIK PDF.5,50MB)


  • oświadczenia
   członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o
   zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
   przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym
   poprzedzającym okres zasiłkowy (wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia), ZAŁĄCZNIK NR 5 (PLIK PDF.838KB)
  • zaświadczenie
   właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości
   gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej
   powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 6), ZAŁĄCZNIK NR 6 (PLIK PDF. 602KB)
  • umowę dzierżawy -
   w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu
   rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej
   stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania
   gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty
   określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
   środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
   Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  • odpis
   podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz
   osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia
   zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd
   ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz
   osób w rodzinie lub poza rodziną,
  • przekazy lub
   przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli
   członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub
   ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza
   rodziny,
  • w przypadku, gdy
   osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości
   niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie
   zawartej przed mediatorem:
   zaświadczenie
   organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub
   częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości 
   wyegzekwowanych alimentów, lub 
   informację
   właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę
   uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za
   granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z
   brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości
   wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika
   alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
  • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  • dokument
   określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca
   następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

Ponadto do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć odpowiednio:


 1. odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub
  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub
  odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub
  odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem
  zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby uczącej się;

 2. kartę pobytu - w przypadku
  cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
  podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta
  długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy
  udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub
  art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o
  cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 z późn. zmianami), lub w związku z
  uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony
  uzupełniającej, -kartę - pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia za
  pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemcy posiadającego kartę pobytu z
  adnotacją "dostęp do rynku pracy
 3. odpis prawomocnego orzeczenia sądu

  orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu

  zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 4. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 5. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
 6. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 7. odpis prawomocnego postanowienia

  sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka

  adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o

  przysposobienie dziecka;
 8. orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;
 9. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.    
Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z
tytułu urodzenia dziecka składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego
dołącza
zaświadczenie ZAŚWIADCZENIE (PLIK.PDF. 40,2KB)
informujące o pozostawaniu matki dziecka pod opiekę medyczną nie
później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu - określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży,
uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru
zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010
roku, Nr 183, poz.1234) (zaświadczenia nie przedstawiają opiekunowie
prawni, opiekunowie faktyczni dziecka oraz rodzice adopcyjni);


    
Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z
tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza odpowiednio:

 1. zaświadczenie
  pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został
  udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym
  okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem
  prawa do urlopu wychowawczego (wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 7do rozporządzenia); ZAŁĄCZNIK NR 7 (PLIK PDF.754KB)
 2. zaświadczenie
  placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w
  niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z
  całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5
  dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w
  placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku
  szkolno-wychowawczym (wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia); ZAŁĄCZNIK NR 8 (PLIK PDF.703KB)
 3. inne dokumenty, w
  tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku
  rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
  wychowawczego.

     Osoba
ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do
wniosku o zasiłek rodzinny dołącza odpowiednio:

 1. zaświadczenie
  szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem
  zamieszkania (wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia); ZAŁĄCZNIK NR 9 (PLIK PDF.567KB)
 2. zaświadczenie
  albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza
  miejscem zamieszkania (wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia); ZAŁĄCZNIK NR 10 (PLIK PDF.594KB)
 3. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do w/w dodatku.
W razie konieczności Ośrodek może zażądać innych dokumentów potwierdzających prawo do dodatku.

Termin załatwienia sprawy:
 1. Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.
 2. W przypadku
  złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10
  dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się
  najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
  którym złożono wniosek.
 3. W przypadku, gdy
  osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy
  złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 30 września,
  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych następuje do dnia 30 listopada.
 4. W przypadku, gdy
  osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy
  złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do
  dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych następuje do
  dnia 31 grudnia.

Tryb odwoławczy:
    
Od decyzji administracyjnej, wydanej przez Burmistrza Gminy Krzeszowice
przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego za pośrednictwem GOPS, w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji - odwołanie nie podlega opłatom.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO (PLIKPDF.3,86MB) 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku,poz. 1518 z późniejszymi zmianami);
 2. Rozporządzenie
  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015
  roku w sprawie  postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
  (Dz.U. z 2015 roku, poz.2284).
 3. Rozporządzenie Rady
  Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości dochodów
  rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania
  się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy wysokości
  świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015
  r. poz. 1238).

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego; - ZAŁĄCZNIK NR 12 (PLIK PDF. 1,41MB)
 2. w przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy;
 3. inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
W przypadku, gdy
okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych
wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż w/w, podmiot realizujący
świadczenia może domagać się takiego dokumentu.


Termin załatwienia sprawy:
 1. W przypadku
  złożenia wniosku w sprawie do 10 dnia danego miesiąca, świadczenia
  rodzinne wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym
  złożono wniosek,
 2. W przypadku
  złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany
  miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego
  po miesiącu, w którym złożono wniosek

Tryb odwoławczy:
    
Od decyzji administracyjnej, wydanej przez Burmistrza Gminy Krzeszowice
przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego za pośrednictwem GOPS, w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji - odwołanie nie podlega opłatom.

!!! UWAGA !!!
Jeżeli w okresie
trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności
lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zostanie złożony wniosek o
ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności,
prawo to ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie
niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

 ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. 2016roku, poz.1518 z późniejszymi zmianami);
 2. Rozporządzenie
  Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości dochodu
  rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania
  się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy wysokości
  świadczeń rodzinnych
  oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238);
 3. Rozporządzenie
  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015
  roku w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
  (Dz.U. z 2015roku, poz.2284).

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - ZAŁĄCZNIK NR 14 (PLIK PDF. 1,77MB)
 2. zaświadczenie
  placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w
  niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu w których korzysta w niej z
  całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5
  dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w
  placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku
  szkolno-wychowawczym (załącznik nr 8);
 3. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym między innymi:
  • w przypadku
   osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku
   Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, innym niż
   spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki
   , należy przedstawić dokument informujący o tym, że

   rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw
   rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym
   stopniu niepełnosprawności lub 
   nie
   ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub
   legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź
   też 
   nie ma osób: opiekuna faktycznego dziecka, osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, lub legitymują się one orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • w przypadku gdy
   osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim orzeczenie
   informujące czy współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym
   stopniu niepełnosprawności.

Termin załatwienia sprawy:

 1. W przypadku
  złożenia wniosku do 10 dnia każdego miesiąca, świadczenia rodzinne
  wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono
  wniosek,
 2. W przypadku
  złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenie rodzinne za dany
  miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego
  po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Tryb odwoławczy:
    
Od decyzji administracyjnej, wydanej przez Burmistrza Gminy
Krzeszowice  przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem GOPS, w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji - odwołanie nie podlega opłatom.


 

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 roku, poz.1518 z późniejszymi zmianami);
 2. Rozporządzenie
  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015
  roku w sprawie  postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
  (Dz.U. z 2015 roku, poz.2284).
 3. Rozporządzenie Rady
  Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny
  albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o
  zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy wysokości świadczeń
  rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015r. poz.
  1238).

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - ZAŁĄCZNIK NR 13 (PLIK PDF. 2,97MB)
 2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  • oświadczenie członka rodziny o
   dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
   zasiłkowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem
   dochodowym od osób
   fizycznych na zasadach określonych  w art. 27.
   art. 30 b, art. 30 c, art. 30 e, art. 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991
   roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361 z
   późniejszymi zmianami) - wzór oświadczenia określa załącznik nr 4
  • oświadczenia członków rodziny
   rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
   dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o
   dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
   zasiłkowy (wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia),
  • zaświadczenie właściwego
   organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa
   rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w
   roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 6),
  • umowę dzierżawy - w przypadku
   oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny
   gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie
   do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania
   gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty
   określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
   środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
   Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  • umowę o wniesieniu wkładów
   gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania
   przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  • odpis podlegającego wykonaniu
   orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza
   rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody
   sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed
   mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub
   poza rodziną,
  • przekazy lub przelewy
   pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli
   członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub
   ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza
   rodziny,
  • w przypadku, gdy osoba
   uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej
   od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej
   przed mediatorem:
   • zaświadczenie organu
    prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej
    bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych
    alimentów, lub
   • informację właściwego sądu lub
    właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności
    związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o
    niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy
    prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę
    uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
    jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
  • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
  • dokument określający wysokość
   dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których
   dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku
   kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  • dokument określający wysokość
   dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po
   miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania
   dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Wśród innych wymaganych dokumentów należy wymienić:

 1. kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca
  przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
  zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta
  długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy
  udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub
  art. 186 ust. 1 pkt 3 z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (dz.
  U. poz. 1650, z późniejszymi zmianami, zm. 4), lub w związku z
  uzyskaniem w Rzeczypospolitej statusu uchodźcy lub ochrony
  uzupełniającej;
 2. kartę pobytu i decyzję o udzieleniu
  zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego
  kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy".


Termin załatwienia sprawy:

 1. Prawo do specjalnego zasiłku
  opiekuńczego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z
  prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
 2. Postępowanie w sprawie
  przyznania świadczeń kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w
  terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów.
 3. W przypadku, gdy osoba
  ubiegająca się o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy
  złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do
  świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń
  przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
 4. W przypadku, gdy osoba
  ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z
  dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada,
  ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata
  świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31
  grudnia.

Tryb odwoławczy:
    
Od decyzji administracyjnej, wydanej przez Burmistrza Gminy Krzeszowice
przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego za pośrednictwem GOPS, w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji - odwołanie nie podlega opłatom.
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 1518 z późniejszymi zmianami);
 2. Rozporządzenie Ministra
  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w
  sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
  (Dz.U. z 2015 roku, poz.2284).
 3. Rozporządzenie rady Ministrów z
  dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo
  dochodu osoby uczącej się stanowiącą podstawę ubiegania się o zasiłek
  rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych
  oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015r. poz. 1238)


Wymagane dokumenty:

  wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - ZAŁĄCZNIK NR 11 (PLIK PDF. 1,81MB)
 • zaświadczenie informujące o
  pozostawaniu matki dziecka pod opiekę medyczną nie później niż od 10
  tygodnia ciąży do dnia porodu  ZAŚWIADCZENIE (PLIK PDF.40,2KB)- określony w rozporządzeniu Ministra
  Zdrowia z dnia 14 września 2010 roku w sprawie formy opieki medycznej
  nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka
  oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką

  (Dz. U. z 2010 roku, Nr 183, poz.1234) (zaświadczenia nie przedstawiają
  opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni dziecka oraz rodzice
  adopcyjni);
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  • oświadczenia członków rodziny
   rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
   dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o
   dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
   zasiłkowy; wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do rozporządzenia
  •  oświadczenia członków rodziny o
   dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
   zasiłkowy, inny niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem
   dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art.
   30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o
   podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z
   późniejszymi zm. 3), wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

  • zaświadczenie właściwego
   organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa
   rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w
   roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (wzór oświadczenia
   jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia),
  • umowę dzierżawy - w przypadku
   oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny
   gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie
   do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania
   gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty
   określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze
   środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
   Orientacji i Gwarancji Rolnej,
  • umowę o wniesieniu wkładów
   gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania
   przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
  • odpis podlegającego wykonaniu
   orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza
   rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody
   sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed
   mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub
   poza rodziną,
  • przekazy lub przelewy
   pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli
   członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub
   ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza
   rodziny,
  • w przypadku gdy osoba
   uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej
   od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej
   przed mediatorem:
   • zaświadczenie organu
    prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej
    bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych
    alimentów, lub
   • informację właściwego sądu lub
    właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności
    związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o
    niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy
    prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę
    uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
    jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
  • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
  • dokument określający wysokość
   dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których
   dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku
   kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  • dokument określający wysokość
   dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po
   miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania
   dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
 • kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca
  przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
  zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta
  długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy
  udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub
  art. 186 ust. 1 pkt 3 z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (dz.
  U. poz. 1650, z późniejszymi zm. 4), lub w związku z uzyskaniem w
  Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu
  zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego
  kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy";

 • odpis prawomocnego orzeczenia
  sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony
  aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie
  wychowującej dziecko;
 • odpis prawomocnego
  postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu
  lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o
  przysposobienie dziecka;
 • orzeczenie sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka


Termin załatwienia sprawy:

 1. W przypadku złożenia
  wniosku do 10 dnia danego miesiąca, jednorazową zapomogę finansową z
  tytułu urodzenia się dziecka wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia
  miesiąca, w którym złożono wniosek,
 2. W przypadku złożenia
  wniosku po 10 dniu miesiąca, jednorazową zapomogę finansową z tytułu
  urodzenia się dziecka wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca
  następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.


Tryb odwoławczy:
     
Od decyzji administracyjnej, wydanej przez Burmistrza Gminy
Krzeszowice  przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem GOPS, w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji - odwołanie nie podlega opłatom.

Aktualności