Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Rodzaje zasiłków Sekcji Świadczeń Rodzinnych

!!! UWAGA !!!


Świadczenie rodzinne przysługuje:

1. Obywatelom polskim
2. Cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 Ustawy 1 pkt 3 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U poz 1650) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją: "dostęp do rynku pracy" z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.   

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba uprawniona jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia organu wypłacającego świadczenia (art.25 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych).
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia jest obowiązana do ich zwrotu.

Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się: 

 • świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodującej ustanie,  zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenia wysokości przysługujących świadczeń rodzinnych, albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania,
 •  świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierająca te świadczenia,  
 • świadczenia rodzinne wypłacone w przypadku zaistnienia przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne,
 • świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego - art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych,  
 • świadczenie rodzinne wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenie rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał decyzję.
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
Wypłata świadczenia nie jest uzależniona od kryterium dochodowego

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi 1000 zł miesięcznie. O świadczenie rodzicielskie może ubiegać się:

1) matka
lub ojciec dziecka (przy czym ojciec dziecka może ubiegać się o w/w
świadczenie nie wcześniej niż po wykorzystaniu przez matkę dziecka 14
tygodni pobierania świadczenia lub wcześniej niż w/w terminie w
przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka),

2) opiekun
faktyczny dziecka (tj. osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i
wystąpiła do sądu rodzinnego o przysposobienie tego dziecka), a w
przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia (a w
przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku
szkolnego - do ukończenia 10 roku życia).

3) rodzina zastępcza
(z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), w przypadku objęcia opieką
dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia (a w przypadku dziecka, wobec
którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do
ukończenia 10 roku życia).

4) osoba, która przysposobiła dziecko,
w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia
(a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia).

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1) 52
tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
przysposobienia jednego dziecka lub objęcie opieką jednego dziecka;

2) 
65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3)
67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

4) 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

5)
71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga dzieci i więcej przy
jednym porodzie, przysposobienia pięciorga dzieci i więcej lub objęcia
pięciorga dzieci i więcej.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego
ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka,
a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z
wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, osób, od miesiąca objęcia
dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia
rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia
urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku osób opiekuna
faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej
zawodowej, od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku
po terminie, nie później jednak niż w okresie 52 tygodni, w przypadku
urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) jednego dziecka i
odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia
opieką) więcej dzieci, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się,
począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.


W przypadku gdy matka dziecka pobiera zasiłek dla osób bezrobotnych, lub
urodziła dziecko w ciągu miesiąca po zakończeniu pobierania zasiłku dla
osób bezrobotnych, lub w okresie przedłużenia zasiłku dla osób
bezrobotnych - świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców
w wysokości różnicy pomiędzy kwotą świadczenia rodzicielskiego (tj.
1.000 zł.) a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych
pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

1) Co
najmniej jeden z rodziców lub opiekunów faktycznych lub rodzina
zastępcza otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres
ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego,
okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres na warunkach urlopu
macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,

2) Dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku rodziców dziecka lub osoby, która przysposobiła dziecko,

3) Osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki 
nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej
pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki,

4) W
związku z wychowaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad
tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do: świadczenia
rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla
opiekuna,

5) Rodzicom przysługuje za granicą świadczenie o
podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o
zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Wszelakich informacji
na temat zasad wypłaty świadczenia udzielają pracownicy Sekcji
Świadczeń Rodzinnych w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krzeszowicach przy ul. Kościuszki 43. W poniedziałki w
godzinach 730-1700, od wtorku do czwartku w godzinach os 730-1530, a w piątki od 730-1400.

Kto może skorzystać z pomocy w formie świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka?

Zasiłek rodzinny i dodatki do tego zasiłku przysługują:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie
  uczącej się (oznacza osobę pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na
  utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym
  wyrokiem sądowym lub ugodą sądową ustalającą prawa do alimentów z ich
  strony).

    
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W
przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej
się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Dochód
- w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych - oznacza po
odliczeniu kwot alimentów, świadczonych na rzecz innych osób:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym osób fizycznych
  (Dz.U. z 2010 roku, Nr 51, poz.307 z późniejszymi zmianami),
  pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy,
  składki na ubezpieczenie społeczne nie zaliczone do kosztów uzyskania
  przychodów oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • deklarowany
  w oświadczeniu dochód z działalności gospodarczej, podlegającej
  opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
  dochodowym;
 • inne dochody nie podlegające opodatkowaniu.

    
Uprawnienia do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu
rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Dochód rodziny otrzymuje
się, sumując dochody członków rodziny. Dochód członka rodziny oznacza
przeciętny miesięczny dochód członków rodziny, osiągnięty w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w którym nie uwzględnia
się dochodu utraconego, natomiast dolicza się dochód uzyskany w
następujący sposób:

 1. W
  przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub
  dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym
  poprzedzającym okres zasiłkowy, uzyskany w tym roku dochód dzieli się
  przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, ustalając dochód członka rodziny, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany okresie, na który ustalone lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych.
 2. W
  przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny osobą uczącą się lub
  dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku kalendarzowym
  poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ich ustala się na podstawie
  dochodu członka rodziny powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu, osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń rodzinnych. następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty,
  jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń
  rodzinnych.

Utrata dochodu oznacza utratę dochodów, spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą
  zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub
  renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • wyrejestrowaniem
  pozarolniczej działalności gospodarczej, lub zawieszeniu jej
  wykonywania w rozumieniu art.14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku
  o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 roku poz.672, 675 i
  983);
 • utratą
  zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
  macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy
  zarobkowej,
 • utratą
  zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w związku ze śmiercią osoby
  zobowiązanej do tych świadczeń, lub utratą świadczeń pieniężnych
  wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze
  śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust 1, Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu, spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
 • uzyskaniem
  zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub
  renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14 ust. 1d Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • uzyskaniem
  zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku
  macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy
  zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

I. Świadczenia rodzinne

 

    
Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do 18 roku życia, a jeżeli się
uczy w szkole - do 21 roku życia. Przysługuje również uczniom, studentom
z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności - do
ukończenia 24 roku życia.

    
Zasiłek rodzinny wypłacany jest rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka,
opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza osobę faktycznie opiekującą się
dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o
przysposobienie dziecka) oraz osobie uczącej się (oznacza osobę
pełnoletnią uczącą się, nie pozostającą na utrzymaniu rodziców w związku
z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą
sądową ustalającą prawa do alimentów z ich strony).

     W przypadku, gdy dochód rodziny
przekracza kwotę kryterium dochodowego pomnożoną przez liczbę członków
danej rodziny, o kwoty nie wyższe niż łączna kwota zasiłków rodzinnych
wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na
który jest ustalone prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z
dodatkami przysługuje  w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków
rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą o którą został przekroczony dochód
rodziny.


Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 • osobie
  samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd chyba, że
  rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, bądź też sąd
  zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów
  utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia
  alimentacyjnego.
 • członkowi
  rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba ze
  przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub
  dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 •   95,00 zł.     na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00 zł.     na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia,
 • 135,00
  zł.     na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do 21 roku życia (24
  lata w przypadku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

Do zasiłku rodzinnego - po spełnieniu warunków określonych w ustawie - przysługują dodatki z tytułu:

Urodzenia dziecka. Przysługuje
matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka. Dodatek przysługuje
opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko
pierwszego roku życia. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje,
jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10
tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza
się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wydanym przez położną.
Osoby będące prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka lub
przysposobiły dziecko, nie przedstawiają zaświadczenia potwierdzającego
pozostawanie kobiety pod opieką medyczną. (wysokość dodatku wynosi 1 000,00 zł. jednorazowo)

Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
Wysokość dodatku wynosi 400,00 zł. miesięcznie i przysługuje osobie
uprawnionej do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak, niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych,
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72
  miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem
  legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym
  stopniu niepełnosprawności.

Nie przysługuje osobie, która:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy, niż 6 miesięcy,
 • podjęła
  lub kontynuuje zatrudnienie, lub inną pracę zarobkową w okresie
  korzystania z urlopu wychowawczego, która uniemożliwia sprawowanie
  osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
  wychowawczego,
 • dziecko
  zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w
  specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu
  wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej
  opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu oraz w innych przypadkach
  zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego,
 • korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.

Wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
Dodatek przysługuje na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku
rodzinnego. (wysokość dodatku wynosi 95,00 zł. miesięcznie na dziecko).


Samotnego wychowywania dziecka. Dodatek
ten przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu,
opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało
zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z
rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego do drugiego z rodziców zostało oddalone.

    
Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice
osoby uczącej się nie żyją. Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł.
miesięcznie na dziecko (nie więcej niż 386,00 zł. na wszystkie dzieci). W
przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku
zwiększa się o 80,00 zł. na dziecko.


Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Dodatek
przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi
prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych
wydatków, związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • powyżej
  16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się
  orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku:  

 • 90,00 zł.         miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 110,00 zł.         na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia (do ukończenia 24 roku życia).

Rozpoczęcia roku szkolnego.
Dodatek ten przysługuje na dziecko uczęszczające do szkoły oraz
rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne, na częściowe pokrycie
wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu
zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie
przedszkolne. (wysokość dodatku wynosi 100,00 zł. na dziecko -
jednorazowo w związku z rozpoczęciem roku szkolnego)


Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 • w
  związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się
  siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której
  realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły
  podstawowej i gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się,
  legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności. (wysokość dodatku
  wynosi 113,00 zł. miesięcznie - przez 10 miesięcy w roku od września do
  czerwca następnego roku)
 • w
  związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której
  znajduje się siedziba szkoły w przypadku dojazdu do szkoły
  ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany
  jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce
  w szkole ponadgimnazjalnej. (wysokość dodatku wynosi 69,00 zł.
  miesięcznie - przez 10 miesięcy w roku od września do czerwca następnego
  roku)

II. Świadczenia opiekuńcze

Świadczeniami opiekuńczymi są:
 1. Specjalny zasiłek opiekuńczy.
 2. Świadczenie pielęgnacyjne.
 3. Zasiłek pielęgnacyjny.

1. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

     Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 roku, poz.788 i poz.1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom jeżeli:
 • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
 • rezygnują
  z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością
  sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o
  znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o
  niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub
  długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
  ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • łączny
  dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej
  opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty764,00 zł.

    
Dochód rodziny oznacza sumę dochodów członków rodziny. Dochód członka
rodziny oznacza przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w
roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w którym nie
uwzględnia się dochodu utraconego w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres zasiłkowy lub po tym roku oraz dolicza się dochód uzyskany przez
członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, lub
po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W przypadku, gdy
łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby
wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą
daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą
kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w
okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy
przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W
przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny
zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

     Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520,00 zł. miesięcznie.
Zasiłek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w
wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną
kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.


Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę:

 • ma
  ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci
  małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego
  świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego,
  nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego
  lub świadczenia przedemerytalnego,
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ponadto specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba
  wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z
  wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka
  albo w związku z koniecznością kształcenia rewalidacji lub
  rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym
  specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu
  wykonującego działalność leczniczą i korzysta z niej z całodobowej
  opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 • na
  osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku
  rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
  wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do
  świadczenia pielęgnacyjnego,
 • na
  osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do
  świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o
  koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o
  zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

2. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
 • matce lub ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie
  będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9
  czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • innym
  osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964
  roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z
  wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • jeżeli
  nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w
  celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o
  znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o
  niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
  długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
  ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
  stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
  leczenia, rehabilitacji i edukacji.

     Osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy
ciąży obowiązek alimentacyjny, innym niż spokrewnione w pierwszym
stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie
pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • rodzice
  osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw
  rodzicielskich, są małoletni lub legitymują  się orzeczeniem o znacznym
  stopniu niepełnosprawności,
 • nie
  ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub
  legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • nie
  ma osób: opiekuna faktycznego dziecka, osoby będącej rodziną zastępczą
  spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
  rodziny i systemie pieczy zastępczej lub legitymują się one orzeczeniem
  o znacznym stopniu niepełnosprawności.

    
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby
wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia
lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później
niż do ukończenia 25 roku życia.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406,00 zł.
.

    
Świadczenie pielęgnacyjne, przysługujące za niepełne miesiące wypłaca
się w wysokości 1/30 świadczenia za każdy dzień. Należną kwotę zaokrągla
się do 10 groszy w górę.
 
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę:
 • ma
  ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci
  małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego
  świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego,
  nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego
  lub świadczenia przedemerytalnego,
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki:

 • pozostaje w związku małżeńskim (chyba, że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • została
  umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej
  spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka, albo w związku z koniecznością
  kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej
  całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z
  wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z
  całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

Ponadto świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 • na
  osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku
  rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
  wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do
  świadczenia pielęgnacyjnego,
 • na
  osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do
  świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o
  koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o
  zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

3. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

    
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia
wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej
opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej
egzystencji. Świadczenie nie jest zależne od dochodu.


Zasiłek przysługuje:
 • niepełnosprawnemu dziecku,
 •  osobie
  niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się
  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 
 • osobie, która ukończyła 75 lat,
 • osobie
  niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się
  orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli
  niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

 • osobie
  przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,(co
  oznacza dom pomocy społecznej,
  młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład
  poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę,
  jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),
 • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
 • w
  sytuacji, gdy członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na
  pokrycie wydatków, związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy
  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o
  zabezpieczeniu (wysokość zasiłku wynosi 153,00 zł miesięcznie)
  społecznym stanowią inaczej
  .


III. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

     Uprawnienia do ustalania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka  reguluje art.15b ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, który brzmi następująco:
„1. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000,00 zł. na jedno dziecko.
2.
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi
prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł.

3.
Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia
narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego
opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w
terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobieniem
nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek
złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

4.
Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny
przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że
przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub
dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

5. Zapomoga (...) przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
6. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim (...).
7.
Przepisu ust.5 nie stosuje się do osób będących opiekunami prawnymi lub
faktycznymi, a także do osób, które przysposobiły dziecko.”
Aktualności