Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Sprawozdawczość

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach jest instytucją odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz kreowanie lokalnej polityki na poziomie gminy. Jest głównym inicjatorem działań o charakterze pomocowym, aktywizującym oraz integrującym różnorodne środowiska na rzecz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Misja polityki społecznej wskazana w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych brzmi: ”Tworzymy warunki służące zapewnieniu mieszkańcom gminy Krzeszowice wysokiego komfortu życia i przyjaznego środowiska społecznego , pozwalającego rozwijać aktywność obywatelską i indywidualne aspiracje”.
Misja wskazuje naczelny cel polityki społecznej gminy Krzeszowice, wokół którego powinny koncentrować się działania różnych środowisk i organizacji społecznych. Stanowi ona zatem czynnik integracji lokalnej społeczności wokół zasadniczych spraw służących rozwojowi społecznemu gminy. Jest to przesłanie będące podstawą podtrzymywania istniejących i tworzenia nowych, silnych więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami gminy oraz ich różnymi środowiskami i reprezentacjami. 
Misja ta skupia wysiłki ośrodka w obszarze minimalizowania zjawiska marginalizacji, wykluczenia, ale też wysiłki we wspieraniu osób i rodzin w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. System działań obejmuje rozmaite instrumenty pomocy finansowej jak i niefinansowej z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

Aktualności