Przeskocz nawigację.
Strona główna
ul. Tadeusza Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice e-mail: sekretariat@gopskrzeszowice.pl

Aktualności Ośrodka Pomocy Społecznej

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
Dyrekcja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach
pragnie przekazać wszystkim Pracownikom
serdeczne życzenia i wyrazy uznania  za wysiłek
i zaangażowanie w wypełnianiu tak ważnej roli społecznej
na rzecz drugiego człowieka.
To dzięki Waszej specjalistycznej wiedzy,
umiejętnościom i zaangażowaniu,
osoby i rodziny korzystające  różnych form pomocy społecznej
znajdują w sobie siłę i energię,
która pozwala im pokonywać życiowe zakręty.
W Dniu Pracownika Socjalnego
życzę Państwu wytrwałości radzeniu sobie z trudnościami,
satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku
względem drugiego człowieka,
ciągłego rozwoju, sukcesów zawodowych
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZESZOWICACH INFORMUJE, ŻE W OKRESIE ZIMOWYM OSOBY BEZDOMNE, STARSZE, CHORE, NIEPEŁNOSPRAWNE
MOGĄ SKORZYSTAĆ Z POMOCY TUT. OŚRODKA W FORMIE:

 • POBYTU W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH

 • POSIŁKÓW

 • OPAŁU
 • POMOCY RZECZOWEJ - ODZIEŻ WYDAWANA JEST PRZY KOŚCIELE ŚW. MARCINA UL. GRUNWALDZKA W KRZESZOWICACH W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH OD 16.00 DO 17.30.


OSOBY BEZDOMNE, STARSZE, CHORE, NIEPEŁNOSPRAWNE LUB OSOBY, KTÓRE ZNAJĄ MIEJSCE POBYTU TAKICH OSÓB PROSZONE SĄ O KONTAKT Z GOPS KRZESZOWICE, UL. KOŚCIUSZKI 43 POD NR TELEFONU (12) 258 30 80 Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM, A W PRZYPADKACH NAGŁYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ POD NR TELEFONU (12) 282 14 77, POLICJĘ POD NR TELEFONU (12) 257 91 11 W KRZESZOWICACH LUB POD NUMEREM ALARMOWYM 112.ROWER DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Polski Czerwony Krzyż wspólnie z Fundacją Eco-Textil w dniu 13.11.2017 r. w ramach Programu „Rower dla Niepełnosprawnego” przekazał dwa rowery przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w podziękowaniu za możliwość umieszczenia na terenie Gminy Krzeszowice pojemników na odzież używaną i tekstylia. Przekazane rowery rehabilitacyjne zostały uroczyście wręczone przez Zastępcę Burmistrza Gminy Krzeszowice – Witolda Kulczyckiego dwóm podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, mieszkającym w Krzeszowicach i Tenczynku.
W ich przekazaniu uczestniczyli ponadto Sekretarz Gminy Krzeszowice Jan Bereza, przedstawiciel fundatora - Beata Adamczyk-Brańska, a także starszy pracownik socjalny GOPS w Krzeszowicach - Estera Lasoń-Konieczna.


ZMIANA NA PLUS

Zapraszamy do udziału w projekcie pn "Zmiana na PLUS" adresowanego do osób pracujących przewidzianych do zwolnienia, zwolnionych z przyczyn zakładu pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, odchodzących z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS. LINK DO PROJEKTU (PLIK PDF.343KB)

INFORMACJA

Na podstawie Zarządzenia Nr 31/2017 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach z dnia 27 września2017r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach uprzejmie informuje, że:


1.    Dzień 22.12.2017r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników GOPS z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach opiekunów w ośrodku pomocy społecznej, st. opiekunki środowiskowej oraz psychologa w zamian za dzień 11 listopada 2017r. (sobota).

2.    Dzień 16.11.2017r. (czwartek) ustala się dniem wolnym od pracy w tutejszym Ośrodku dla pracowników zatrudnionych na stanowisku psychologa w zamian za dzień 11 listopada 2017r. (sobota).


3.    Dzień 13.11.2017r. (poniedziałek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników zatrudnionych    na stanowiskach opiekunów w ośrodku pomocy społecznej oraz starszej opiekuni środowiskowej
/ Sekcja Usług Opiekuńczych/ w zamian za dzień 11 listopada 2017r. (sobota).

Projekt "Aktywność daje możliwość" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTPrzeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb - DORADCA ZAWODOWY (PLIK PDF. 726KB);

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - doradca zawodowy (PLIK PDF. 313KB)Przeprowadzenie Indywidualnej Diagnozy Potrzeb - PSYCHOLOG (PLIK PDF. 763KB)

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCY - psycholog (PLIK PDF. 291KB)OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Burmistrz Gminy Krzeszowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pod nazwą "Aktywność daje możliwość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa  IX. Działanie: 9.1,P{oddziałanie 9.1.


ZARZĄDZENIE NR 255/2017 BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE Z DNIA 04.08.2017r. W SPRAWIE OGŁOSZENIA NABORU NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ (PLIK PDF. 707KB)


WYNIKI KONKURSU (link poniżej)

ZARZĄDZENIE NR 297 /2017 BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE z dnia 31 sierpnia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego ko kursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach pod nazwą "Aktywność daje możliwość" (PLIK PDF. 303KB)


ZARZĄDZENIE NR 243/2017 BURMISTRZA GMINY KRZESZOWICE Z DNIA 04.08.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego (PLIK PDF.341KB)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 254/2017 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 04.08.2017r. (PLIK PDF. 51,1KB)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 254/2017 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 04.08.2017r. (PLIK PDF. 93,KB)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 254/2017 Burmistrza Gminy  Krzeszowice z dnia 04.08.2017r. (PLIK PDF. 100KB)

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 254/2017 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 04.08.2017r. (PLIK PDF. 107KB)

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 254/2017 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 04.08.2017r. (PLIK PDF. 107KB)

Załącznik nr 6 do Zarządzenie Nr 254/2017 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 04.08.2017r (PLIK PDF. 36,3KB)
PROGRAM „MAŁOPOLSKA NIANIA”


Program „Małopolska Niania” to pilotażowy program polegający na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. W ramach programu rodzice dzieci  będą mogli otrzymać 1500 zł miesięcznie na zatrudnienie niani. 1000 zł z tej kwoty pokryje Województwo Małopolskie, a 500 zł samorząd gminy. Świadczenie przyznawane i wypłacane będzie na okres od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Rodzice sami mogą znaleźć i wybrać opiekuna, który zajmie się dzieckiem podczas ich nieobecności. Nianią może zostać także członek rodziny starającej się o wsparcie, z tym zastrzeżeniem, że musi to być osoba bezrobotna, która nie przekroczyła 60 roku życia – w przypadku kobiet i 65 - w przypadku mężczyzn.
Program Małopolska Niania przewiduje dofinansowanie wynagrodzenia dla 5 niań. Skierowany jest do pracujących rodziców najmłodszych dzieci, którzy spełniają określone kryteria:
Wśród podstawowych kryteriów przyznania świadczenia znajduje się:
1)    zamieszkanie na terenie Gminy Krzeszowice;
2)    posiadanie dziecka w rozumieniu określonym w §1 ust. 3 pkt 6 programu;
3)    aktywność zawodowa rodzica/rodziców dziecka;
4)    świadczenie usług przez nianię w wymiarze co najmniej 8 godzin dziennie w dni robocze, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy
( potwierdzone oświadczeniem/ deklaracją rodzica/opiekuna składaną do wniosku)
Dodatkowymi kryteriami mającymi wpływ na przyznanie świadczenia w ramach programu będą:
1)    niepełnosprawność dziecka, którym ma opiekować się niania;
2)    samotne wychowywanie dziecka;
3)    wielodzietność rodziny.
Jeśli na podstawie tych kryteriów nie uda się wyłonić 5 rodzin, które skorzystają ze świadczenia, decydować będzie sytuacja dochodowa rodziny. Wsparcie otrzymają rodziny z najniższym dochodem.

Wnioski o przyznanie świadczenia wraz z niezbędnymi oświadczeniami można uzyskać
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach lub można je pobrać ze strony Ośrodka.

Wniosek do pobrania:


WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO MAŁOPOLSKA NIANIA (PLIK PDF. 235KB)

Wypełnione wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach po upływie 14 dni od daty ogłoszenia Programu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego tj. od dnia 16.08.2017r. do dnia 21.08.2017r.

Program został ogłoszony dnia 31 lipca 2017r. i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

PROGRAM "MAŁOPOLSKA NIANIA" (PLIK PDF. 235KB)

Informacje na temat programu można uzyskać pod nr tel. 12 258 30 80 wew. 22


"ROWER DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO"Widok rowera


   Polski Czerwony Krzyż wspólnie z Fundacją Eco-Textil w dniu 24.07.2017r. w ramach Programu „Rower dla Niepełnosprawnego” przekazał 3 rowery przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w podziękowaniu za możliwość umieszczenia Darczyńca rowerka wraz z rodziną i pracownikiem GOPSna terenie gminy Krzeszowice pojemników na odzież używaną i tekstylia.

Przekazane rowery rehabilitacyjne zostały uroczyście wręczone przez Burmistrza Gminy Wacława Gregorczyka 3 podopiecznym z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Tenczynka, Ostrężnicy i Krzeszowic.

W ich przekazaniu uczestniczyli ponadto Sekretarz gminy Jan Bereza, ze strony fundatora pani Agnieszka John, a także przedstawiciel GOPS pracownik socjalny Estera Lasoń-Konieczna.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW


Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na kolejny okres zasiłkowy tj. 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach , ul. Kościuszki 43, pok. nr 10,11

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach , ul. Kościuszki 43, pok. nr 10,11

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych wnioski na zasiłki rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 września 2017 roku w Siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, ul. Kościuszki 43, pok. nr 10,11Projekt "Aktywność daje możliwość" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-20120.Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0032/16


ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERTINDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE DLA KLIENTÓW GOPS (PLIK PDF. 645KB)

Protokół z wyboru wykonawcy - Indywidualne poradnictwo psychologiczne (PLIK PDF. 280KB)


REALIZACJA USŁUGI COACH W RAMACH PROJEKTU (PLIK PDF. 587KB)

Protokół z wyboru wykonawcy - Usługi coach (PLIK PDF. 316KB)


PROWADZENIE GRUPY WSPARCIA DLA KLIENTÓW GOPS (PLIK PDF. 589KB)

Protokół z wybory wykonawcy - Prowadzenie grupy wsparcia (PLIK PDF. 260KB)
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA NA LATA 2014-2020


Informacje na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020PLIK PDF.22,9MB

INFORMATOR MINISTERSTWA ZDROWIA "ZA ŻYCIEM" - kliknij

W LINKU PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZESZOWICACH O MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ MIESZKAŃCÓW FORMACH POMOCY

PREZENTACJA (PLIK PDF.5,11MB)Informacja o wyborze oferty na udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro (PLIK PDF.147KB)
„Aktywność daje możliwość”


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób zamieszkałych na terenie gminy Krzeszowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w latach 2016-2019.


W ramach projektu został  utworzony  Klub Integracji Społecznej, w ramach którego będzie realizowana reintegracja  społeczna i zawodowa.


Planowane efekty działań to aktywne włączenie społeczne osób poprzez poprawę warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie uczestników poszukujących zatrudnienia.


Wartość projektu: 899 346,16 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 764 444,23 zł


Formy wsparcia poprzedzone będą indywidualną diagnozą potrzeb każdego uczestnika Projektu, według której opracowana zostanie indywidualna ścieżka wsparcia.


Dzieciom i innym osobom zależnym zapewnimy fachową opiekę na czas udziału w zajęciach uczestników Projektu.


Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach przy ul. Kościuszki 43, pokój 6 lub 15  od poniedziałku do piątku w godzinach pn. 8.00-16.00, wt.- czw. 8.00-15.00, pt.8.00-13.00 tel. 12 258-30-80 lub 12 258-30-89


Formularz zgłoszeniowy do Projektu wraz z innymi dokumentami do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach w pokoju nr 15 lub 6 oraz u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.


Dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka w pokoju nr 7 do dnia 10.02.2017r.
"ZA ŻYCIEM"


W dniu 01.01.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860). Ww. ustawa określa szczególne uprawnienia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiet w ciąży i rodzin w przypadku zdiagnozowania u dzieci ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.


W art. 10 ustawy unormowana została kwestia jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, dotkniętego takim upośledzeniem lub chorobą. Powyższe okoliczności stwierdzane są przez lekarza w stosownym zaświadczeniu. Wskazany dokument winien być przedłożony przez wnioskodawcę – matkę lub ojca dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego. Omawiane świadczenie przysługuje bez względu na dochód, z dwoma ograniczeniami:
- wniosek winien być złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (złożenie go po tym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpoznania);
- kobieta ma pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia do dnia porodu (tego warunku nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko).


Pozostałe zasady postępowania o przyznanie jednorazowego świadczenia są tożsame z uregulowaniami dotyczącymi postępowań w sprawie przyznania świadczeń rodzinnych, o czym przesądził ustawodawca, odsyłając do określonych przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 r. z późn. zm.).


Na terenie Gminy Krzeszowice postępowania w sprawie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, prowadzone są przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Sekcji Świadczeń Rodzinnych (ul. Kościuszki 43, pok. 9 i 10, tel. 12 258-30-92, 12 258-30-93).
SPOTKANIE    MIKOŁAJKOWE


Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres, skłaniający do radości i refleksji. Ludzie stają się wówczas bliżsi sobie niż zazwyczaj, zapominając o problemach dnia codziennego. Warto w tym szczególnym czasie pamiętać o ludziach żyjących wokół nas, szczególną troską otaczając najmłodszych.
Pracownicy naszego Ośrodka starają się w grudniu otoczyć dzieci mieszkające na terenie Gminy szczególnym wsparciem. Już kolejny rok, we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przedszkolem Samorządowym w Tenczynku, przygotowali dla nich różne atrakcje.
W dniu 21 grudnia 2016 roku w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach odbyło się uroczyste Spotkanie Mikołajkowe. Na tę imprezę zaproszono – razem z rodzicami - dzieci objęte wsparciem asystenta rodziny oraz pracowników Zespołu Interdyscyplinarnego, a także uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Tenczynku. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Pan Wacław Gregorczyk - Burmistrz Gminy Krzeszowice, Pani Ewa Gędłek – Dyrektor GOPS w Krzeszowicach, Pani Dorota Ropka – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Pani Marzena Kubin – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Tenczynku oraz pracownicy socjalni GOPS.
Atmosfera spotkania nawiązywała już do nadchodzących Świąt. Pan Burmistrz złożył życzenia wszystkim zebranym, na stołach był poczęstunek, dzieci recytowały wiersze, nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd i zabaw dla najmłodszych, nawiązujących tematyką do Świąt. Dzieci otrzymały także okolicznościowe prezenty adresowane bezpośrednio do nich, sprawiając im wiele radości. Wszyscy uczestnicy spotkania uznali je za bardzo udane i potrzebne.
Organizacja spotkania była możliwa nie tylko dzięki zaangażowaniu organizatorów, lecz również darczyńcom, takim jak: Sklep ABC w Krzeszowicach, Agencja Reklamy Versus, Straż Miejska w Krzeszowicach, Akademia piłkarska „Mam Talent”, a także rodzicom przedszkolaków z Tenczynka i kilku anonimowym fundatorom.

Spotkanie Mikołajkowe to tylko jedno z wielu działań pracowników naszego Ośrodka, mających na celu pomoc rodzinom.

GMINNY  OŚRODEK POMOCY  SPOŁECZNEJ  W KRZESZOWICACH   INFORMUJE, ŻE W OKRESIE ZIMOWYM OSOBY  BEZDOMNE, STARSZE, CHORE, NIEPEŁNOSPRAWNE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z POMOCY TUT. OŚRODKA W FORMIE:

 •   POBYTU W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH
 •   POSIŁKÓW
 •   OPAŁU
 •   POMOCY RZECZOWEJ – ODZIEŻ WYDAWANA JEST PRZY  KOŚCIELE ŚW. MARCINA UL. GRUNWALDZKA W   KRZESZOWICACH W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH OD 16.00 DO 17.00
OSOBY BEZDOMNE, STARSZE, CHORE, NIEPEŁNOSPRAWNE LUB OSOBY, KTÓRE ZNAJĄ MIEJSCE POBYTU TAKICH OSÓB PROSZONE SĄ O KONTAKT GOPS KRZESZOWICE, UL. KOŚCIUSZKI 43 POD NR TELEFONU (12) 258-30-80 Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM, A W PRZYPADKACH NAGŁYCH, PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ POD NR TELEFONU (12) 282 14 77,  POLICJĘ POD NR TELEFONU (12) 257 91 11 W KRZESZOWICACH LUB POD NUMER ALARMOWY 112.
ZAPYTANIA OFERTOWE


ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO - zakup i dostawa laptopów (PLIK PDF. 825KB)


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO - zakup i dostawa laptopów (PLIK PDF. 143 KB)

Zapytanie ofertowe (zakup i dostawa laptopów) dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. Euro ( PLIK PDF. 799KB)


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO - zakup i dostawa laptopów (PLIK PDF. 138KB)OGŁOSZENIE NR 2

O zmianie treści zapytania ofertowego wraz z dodatkowym ogłoszeniem z tego samego dnia, dotyczącego udzielania zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. Euro na zakup i dostawę laptopów z dnia 07.09.2016r. link do TREŚCI OGŁOSZENIA NR 2(PLIK PDF. 132KB)OGŁOSZENIE NR 1

o zmianie treści zapytania ofertowego dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. Euro na zakup i dostawę laptopów z dnia 07.09.2016r. link do TREŚCI OGŁOSZENIA (PLIK PDF. 102KB)
Zapytanie ofertowe (zakup, dostawa i montaż mebli biurowych) dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. Euro (PLIK PDF. 1,09MB)INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYS. EURO - zakup, dostawa i montaż mebli (PLIK PDF. 207KB)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYŚ. EURO - PSYCHOLOG (PLIK PDF 645KB)


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYŚ. EURO - DORADCA ZAWODOWY (PLIK PDF 574 KB)


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ZAKRESIE; PRZEPROWADZENIA INDYWIDUALNEJ DIAGNOZY POTRZEB - PSYCHOLOG (PLIK PDF. 699KB)


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ZAKRESIE; PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEJ DIAGNOZY POTRZEB - DORADCA ZAWODOWY (PLIK PDF. 702KB) 

 

Aktywność daje możliwość”


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób zamieszkałych na terenie gminy Krzeszowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w latach 2016-2019.


Projekt zakłada utworzenie Klubu Integracji Społecznej, w ramach którego będzie realizowana reintegracja  społeczna i zawodowa.


Planowane efekty działań to aktywne włączenie społeczne osób poprzez poprawę warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie uczestników poszukujących zatrudnienia.


 Wartość projektu: 899 346,16 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 764 444,23 zł


Formy wsparcia poprzedzone będą indywidualną diagnozą potrzeb każdego uczestnika Projektu, według której opracowana zostanie indywidualna ścieżka wsparcia.


Dzieciom i innym osobom zależnym zapewnimy fachową opiekę na czas udziału w zajęciach uczestników Projektu.


Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach przy ul. Kościuszki 43, pokój 6 lub 15  od poniedziałku do piątku w godzinach pn. 8.00-16.00, wt.- czw. 8.00-15.00, pt.8.00-13.00
tel. 12 258-30-80 lub 12 258-30-89

Formularz zgłoszeniowy do Projektu wraz z innymi dokumentami do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach w pokoju nr 15 lub 6 oraz u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.


AKTYWNOŚĆ DAJE MOŻLIWOŚCI (PLIK PDF. 69,4KB)
NIEPEŁNOSPRAWNY PRACOWNIK 30+


Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Niepełnosprawny pracownik 30+ (...)” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej  i skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo małopolskie.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017.

W ramach realizacji projektu Uczestnikom i Uczestniczkom zostanie udzielone wsparcie z zakresu:

a)      Identyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia

b)     Staży zawodowych

c)      Szkoleń zawodowych

d)     Pośrednictwa pracy

e)      Wsparcia trenera pracy

Ponadto projekt gwarantuje- stypendia szkoleniowe oraz stażowe, zwroty kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad os. zależną.

 

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje:

 • Telefon- 512 053 545
 • E-mail- malopolskie@kontraktor.biz.pl
 • w Biurze Projektu w Krakowie- ul. Bajana 4, 31-465 Kraków          
 • na stronie internetowej – www.kontraktor.biz.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób zamieszkałych na terenie gminy Krzeszowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w latach 2016-2019.

Projekt zakłada utworzenie Klubu Integracji Społecznej, w ramach którego będzie realizowana reintegracja  społeczna i zawodowa.

Planowane efekty działań to aktywne włączenie społeczne osób poprzez poprawę warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie uczestników poszukujących zatrudnienia.

 Wartość projektu: 899 346,16 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 764 444,23 zł.

Formy wsparcia poprzedzone będą indywidualną diagnozą potrzeb każdego uczestnika Projektu, według której opracowana zostanie indywidualna ścieżka wsparcia.

Dzieciom i innym osobom zależnym zapewnimy fachową opiekę na czas udziału w zajęciach uczestników Projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach przy ul. Kościuszki 43, pokój 6 lub 15 od poniedziałku do piątku w godzinach pn. 8.00-16.00, wt.- czw. 8.00-15.00, pt.8.00-13.00

tel. 12 258-30-80 lub 12 258-30-89

Formularz zgłoszeniowy do Projektu wraz z innymi dokumentami do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach w pokoju nr 15 lub 6 oraz u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach. "ROZPOCZNIJ OD NOWA!"- PROJEKT DLA OSÓB DO 29 ROKU ŻYCIA Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO


Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Rozpocznij od nowa! -  projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego” realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
            Projekt „Rozpocznij od nowa!(...)” skierowany jest do 70 osób niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo (niezarejestrowanych w PUP), którzy nie uczestniczą w kształceniu oraz szkolnictwie (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących województwo małopolskie. Głównym celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia przez wymienioną grupę docelową poprzez skorzystanie z szerokiej oferty wsparcia.
W ramach realizacji projektu Uczestnikom zostanie udzielone następujące wsparcie:
a) doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
b) warsztaty motywacji do zmian w formie grupowych spotkań z psychologiem;
c) szkolenia zawodowe i bony szkoleniowe - uczestnicy mogą skorzystać z pełnej oferty rynkowej szkoleń (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu). Szkolenia zostaną dobrane indywidualnie na podstawie IPD po uwzględnieniu zapotrzebowania na regionalnym rynku pracy oraz zgodnie z ich możliwościami wynikającymi z posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności;
d) 3-miesięczne staże zawodowe;
e) 6-miesięczne bony stażowe;
f) pośrednictwo pracy;
g) bony na zasiedlenie.
Projekt gwarantuje uczestnikom zestawy materiałów szkoleniowych, zwrot kosztów dojazdu,
stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe.
Zobacz plakat "Rozpocznij od nowa"

Szczegółowe informacje dostępne są:
w Biurze Projektu w Krakowie ul. Szlak 65 lokal 215, 31-153 Kraków
na stronie internetowej – www.rozpocznijodnowa.wgpr.pl
Telefon 510 278 067
E-mail -  kontakt@rozpocznijodnowa.wgpr.pl

DZIEŃ DZIECKA


Przypadający na 1 czerwca Dzień Dziecka jest zwykle dobrą okazją do sprawiania dodatkowej radości najmłodszym, zapewnienia im atrakcji, nie tylko ze strony rodziców, lecz także innych osób, którym leży na sercu dobro dzieci. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, jako instytucja na co dzień związana z pracą z rodzinami, szczególnie pamięta o tym fakcie, już kolejny raz angażuje się w gminie Krzeszowice w okolicznościowe wydarzenia.


W sobotnie przedpołudnie 21 maja, odbył się w Tenczynku zorganizowany przez Przedszkole Samorządowe w Tenczynku piknik integracyjno – artystyczny „Tęcza baniek”. Organizatorzy i partnerzy przedsięwzięcia w tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach przewidzieli bardzo wiele atrakcji i niespodzianek dla dzieci.


Piknik należy ocenić jak najbardziej pozytywnie. Oprócz pamięci o najmłodszych z okazji szczególnego dla nich dnia, ważny aspekt stanowiła możliwość ciekawego i aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu i wzajemnej integracji. Szczególnie istotne jest to dla dzieci wywodzących się z rodzin, które na co dzień nie są w stanie zapewnić im odpowiednich rozrywek.  Takie wydarzenia uczą najmłodsze pokolenie otwartości na drugiego człowieka, co w dzisiejszych czasach uznać należy za niezwykle pożądaną wartość. Dzięki piknikowi pracownicy GOPS mieli możliwość, ofiarowania  dzieciom kupionych przez siebie prezentów w postaci nagród, a także prowadzenia indywidualnych rozmów z mieszkańcami, co powinno zaowocować w dalszej pracy nad integracją lokalnej społeczności. Tego rodzaju inicjatywa powinna być zatem kontynuowana w przyszłości.


Pragniemy podziękować sponsorom, których pomoc uświetniła imprezę w tym :
- Księgarnia DT Centrum – Krzeszowice
- Versus – Agencja Reklamy
- Sklep ABC – Krzeszowice
- Arkadiusz Augustak
- Sklep Zabawkowy „Tuptuś” KrzeszowiceOGŁOSZENIE


 Od 1 kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ul. Kościuszki 43 można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+). Świadczenie przysługuje na dziecko/ dzieci do dnia ukończenia 18 roku życia, w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko w rodzinie przysługuje, jeżeli dochód* w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 200,00 zł. Na kolejne dziecko w rodzinie świadczenie wychowawcze przysługuje niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny.

Rodzinę stanowią: małżonkowie, rodzice dziecka, opiekunowie faktyczni dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z ta niepełnosprawnością pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.  Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez wnioskodawcę.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, trwa od  1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok  2014. 

W przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 r. prawo do  świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od 1 kwietnia 2016r. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Niezbędne druki wniosków i oświadczeń można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub na stronie internetowej GOPS  w zakładce:  świadczenie wychowawcze.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ul. Kościuszki 43 lub drogą elektroniczną  za pomocą  systemu teleinformatycznego**: 1)utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny tj. emp@tia, ePUAP; 2) udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych tj. pue.zus; 3)banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.

W dniu 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach będzie czynny  w godzinach od 7.30 do 18.00, a w okresie od 4 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016r. : w poniedziałki w godz. 7.00 do 18.00, od wtorku do czwartku w godz. od 7.00 do 15.30 oraz w piątki w godz. od 7.30 do 14.00,


*Ilekroć mowa o dochodzie- oznacza to dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych

** Wnioski i załączniki do wniosku składane w postaci elektronicznej podpisuje się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust.1 lub ust.2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne( Dz.U. z 2014 r. poz. 1114) bądź przy użyciu  danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy do weryfikacji w drodze elektronicznej posiadacza rachunku bankowego


UWAGA!!!


OD 1 KWIETNIA 2016r. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZESZOWICACH BĘDZIE REALIZOWAŁ PROGRAM "RODZINA 500+" NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 11 LUTEGO 2016 r. O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI ( Dz. U. z 2016r. poz.195)TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

22.02.2016 - 27.02.2016

INFORMACJA O DYŻURACH W TYGODNIU POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM (PLIK PDF. 1,41MB)

INFORMACJA MINISTERSTWA RODZIN PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCA RZĄDOWEGO PROGRAMU "RODZINA 500 PLUS" - kliknij Prezentacja

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE


Od 1 stycznia 2016 roku można składać wnioski o świadczenie rodzicielskie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w zakładce Sekcja Świadczeń Rodzinnych - Rodzaje zasiłków Sekcji Świadczeń Rodzinnych.
STYPENDIA DLA DZIECI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM - NABÓR WNIOSKÓW 2016


Rodziny znajdujące się w ciężkiej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenie SPES.

Nabór wniosków trwa do 20 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.
REKRUTACJA DO PROJEKTU "W KIERUNKU AKTYWNOŚCI" -

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH

DO 29 ROKU ŻYCIA


Na prośbę Fundacji Społeczeństwo Przyszłości Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach umieszcza informację o projekcie.

Informujemy o rekrutacji do projektu "W kierunku aktywności" w ramach programu POWER, realizowanym przez Fundację Społeczeństwo Przyszłości w partnerstwie z Warsztatem Rozwoju Agata Olszewska - Sarapata.

Projekt, jest skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo do 29 roku życia z terenu woj. małopolskiego, którzy należą do jednej z trzech kategorii:

 • osoby zamieszkujące tereny wiejskie (poza gminami wokół Krakowa)
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby chcące wrócić na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dziećmi

W ramach projektu Fundacja oferuje bezpłatne szkolenia i staże oraz inne formy aktywizacji zawodowej. Zajęcia będą się odbywać w Krakowie i Tarnowie.

Więcej informacji w załączniku W KIERUNKU AKTYWNOŚCI (PLIK PDF. 132KB) oraz na stronie www.wkierunkuaktywnosci.fsp.edu.pl gdzie znajduje się regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne.


SPOTKANIE WIGILIJNE


Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to nie tylko czas radości, lecz również wrażliwości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka, okazja do spotkań, kultywowania tradycji, śpiewania kolęd. Kierując się tymi niezwykle istotnymi wartościami, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, z inicjatywy Pani Katarzyny Szymczychy - Kierownika Sekcji Wspierania Rodziny, przy współudziale Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, reprezentowanego przez Przewodniczącą - Panią Monikę Przybylską, zorganizowali uroczyste spotkanie Wigilijne dla rodzin objętych wsparciem asystentów rodziny. Impreza odbyła się w poniedziałkowe popołudnie, 21 grudnia 2015 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszowicach.

W spotkaniu wzięły udział rodziny z dziećmi, a także Zastępca Burmistrza Gminy Krzeszowice - Pan Witold Kulczycki, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Krzeszowicach - Pani Michalina Nowakowska-Malczyk, Dyrektor GOPS - Pani Ewa Gędłek, jak również Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Tenczynku - Pani Marzena Kubin, będąca zarazem członkiem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Spotkanie przebiegło w pogodnej, przedświątecznej atmosferze. Dzieci opowiadały o znanych im zwyczajach związanych z Wigilia i Bożym Narodzeniem, wszystkie rodziny wraz z zaproszonymi gośćmi śpiewały kolędy, składały sobie życzenia, dzieląc się opłatkiem. Nie zabrakło symbolicznego poczęstunku, nawiązującego do tradycji świątecznej, a także okolicznościowych paczek, które szczególnie ucieszyły najmłodszych członków rodzin. Rodziny zostały także obdarowane stroikami świątecznymi, wykonanymi podczas grupy wsparcia prowadzonej w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Uczestniczący w spotkaniu Wigilijnym podopieczni wyrażali duże zadowolenie z zaproszenia i możliwości udziału w tym wydarzeniu. Integracja, wzajemnie wsparcie, wzmacnianie kompetencji społecznych są bowiem niezwykle istotne w codziennym życiu zarówno dorosłych, jak i małoletnich członków rodzin, z którymi współpracują asystenci rodziny.

Organizacja spotkania była możliwa m.in. dzięki udostępnieniu sali przez Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach oraz fundatorom paczek - Burmistrzowi Gminy Krzeszowice i Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, a także innym sponsorom.

Warto dodać, iż w okresie przedświątecznym z inicjatywy funkcjonariuszy III Kompanii Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie dwie rodziny z małymi dziećmi, mieszkające na terenie Gminy Krzeszowice, których sytuacja życiowa jest szczególnie trudna, zostały obdarowane podarunkami - ich zawartość została uzgodniona z członkami tych rodzin. Dzięki takim inicjatywom rodziny z otoczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach mogą odczuć, że nie są same na co dzień, jak również z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Andrzejki z Zespołem Interdyscyplinarnym w Gminie Krzeszowice


W piątek 27 listopada 2015r. Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający w Gminie Krzeszowice zorganizował dla dzieci Bal Andrzejkowy w sali OSP Krzeszowice. Patronatem Honorowym objął go Burmistrz Gminy Krzeszowice.

W ramach projektu pilotażowego zaproszono do udziału dzieci z klas I- III ze szkoły Podstawowej w Paczółtowicach i Filipowicach oraz grupę 6 latków z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku. Tematem przewodnim projektu było "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie". Dzieci uczestniczyły w Konkursie plastycznym pt. "Grunt to rodzinka" przedstawiając w pracach szczęśliwą rodzinę.


Fundatorem nagród oraz poczęstunku dla dzieci byli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach oraz Gmina Krzeszowice. Zabawę nieodpłatnie poprowadziła p. Ewa Englart instruktor Zumby, a atrakcje dla dzieci zapewnili funkcjonariusze Policji w Krzeszowicach. Były tańce i konkursy, spotkanie z policjantem i odbijanie linii papilarnych oraz malowanie twarzy i baloniki.Zabawa udała się znakomicie!

Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach zaprasza na Andrzejki

Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach zaprasza na Andrzejki, które odbędą się w OSP w Krzeszowicach w godzinach 10-12PATRONAT NAD IMPREZĄ ANDRZEJKOWĄ OBJĄŁ BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE


www.krzeszowice.pl

W OKRESIE ZIMOWYM GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZESZOWICACH INFORMUJE, ŻE OSOBY BEZDOMNE, STARSZE, CHORE, NIEPEŁNOSPRAWNE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z POMOCY TUT. OŚRODKA W FORMIE:


 • POBYTU W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH
 • POSIŁKÓW
 • OPAŁU
 • POMOCY RZECZOWEJ - ODZIEŻ WYDAWANA JEST PRZY KOŚCIELE ŚW. MARCINA UL. GRUNWALDZKA W KRZESZOWICACH W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH OD 1600 DO 1700


OSOBY BEZDOMNE, STARSZE, CHORE, NIEPEŁNOSPRAWNE LUB OSOBY, KTÓRE ZNAJĄ MIEJSCE POBYTU TAKICH OSÓB PROSZONE SĄ O KONTAKT Z GOPS KRZESZOWICE UL. KOŚCIUSZKI 43 POD NR TELEFONU (12) 258 30 80 Z PRACOWNIKIEM SOCJALNYM, A W PRZYPADKACH NAGŁYCH, ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ POD NR TELEFONU (12) 282 14 77, Z POLICJĄ POD NR TELEFONU (12) 257 91 11 W KRZESZOWICACH LUB ZADZWONIĆ NA NUMER ALARMOWY 112.

 PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA (FEAD) 2014-2020


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), 14 września 2015 r. rozpocznie się, na podstawie ogłoszenia o konkursie umieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki  Społecznej, nabór konkursowy wyłaniający organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym.

Celem konkursu jest wyłonienie organizacji partnerskich, które będą dystrybuowały artykuły spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących i prowadziły działania towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pismo MPiPS dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PLIK PDF. 294KB)


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach informuje o tym , że od 1 września 2015r. można składać m.in. wnioski o wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego w rozpoczynającym się od 1 listopada 2015r. kolejnym okresie zasiłkowym

W okresie zasiłkowym trwającym od 1 listopada 2015r. do 31 października 2016r. podstawą ustalenia uprawnień do zasiłku rodzinnego są dochody uzyskiwane w roku 2014 z uwzględnieniem odpowiednio sytuacji, w których ma miejsce uzyskanie dochodu bądź utrata dochodu. Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie (lub 764,00 zł na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest niepełnosprawne dziecko).

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 129,00 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego (po spełnieniu warunków określonych w ustawie) przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka - w wysokości 1.000,00 zł - jednorazowo,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - w wysokości 400,00 zł miesięcznie,
 • wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej - w wysokości 90, 00 zł miesięcznie,
 • samotnego wychowania dziecka - w wysokości 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 370,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko,
 • kształcenia lub rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - w wysokości - 80 ,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia oraz 100,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia,
 • rozpoczęcia roku szkolnego - w wysokości 100,00 zł na dziecko uczęszczające do szkoły - jednorazowo,
 • podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: a) w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej i gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności, w wysokości 105,00 zł miesięcznie; b) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej, w wysokości 63,00 zł miesięcznie.

Szczegółowych informacji na temat zasad wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także niezbędne formularze wniosków oraz oświadczeń stanowiących podstawę ustalenia prawa doświadczeń, można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach przy ul. Kościuszki 43 w dniach: poniedziałek od godz. 730 do 1700; od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530, w piątek od godz. 730 do 1400 (tel 12 258 30 84, 12 258 30 92).


OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach informuje, że od 1 stycznia 2016r. w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych wprowadzone zostaną zmiany, które m.in.:

 1. Wprowadzają możliwość uzyskania prawa do świadczenia rodzicielskiego przez osoby bezrobotne, studentów, rolników oraz osoby pracujące na umowach o dzieło. Osoby spełniające warunki określone w ustawie będą otrzymywać kwotę 1.000,00 zł miesięcznie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny, przez okres od 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, do 72 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.
 2. Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe stanowiące podstawę ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego (w okresie zasiłkowym trwającym do 1 listopada 2015r. kryterium wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie, w której wychowywane jest niepełnosprawne dziecko), dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" nie stracą całkowicie prawa do świadczeń, ale będą otrzymywały świadczenia obniżone  kwotę przekroczenia. Za każde przekroczenie progu dochodowego o 1,00 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszona o 1,00 zł. Nowe przepisy dotyczyć będą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia się dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka, niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. Zmiany obejmą też rodziny, które maja prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego.
 3. Umożliwią składanie przez Internet wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy o Kartę Dużych Rodzin. Wszystkie dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, także będą mogły być złożone przez internet (chodzi o takie, których obieg możliwy jest w postaci elektronicznej, a których uwierzytelnienie możliwe jest na poziomie osoby wysyłającej). Takie decyzje będzie można otrzymać droga elektroniczną. Uwierzytelnienie składanych dokumentów będzie się odbywać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Cały proces ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, obok tradycyjnej drogi "papierowej", będzie mógł być realizowany przez internet.

Od 1 stycznia 2016 roku szczegółowych informacji na temat nowych zasad wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, karty dużej rodziny, a także niezbędne formularze wniosków oraz oświadczeń stanowiących podstawę ustalenia prawa do świadczeń, można będzie uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach przy ul. Kościuszki 43 w dniach: poniedziałek od godz. 730 do 1700; od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530; w piątek od godz. 730 do 1400 (12 258 30 84, 12 258 30 92, 12 258 30 93).


INFORMUJEMY, ŻE WYSTARTOWAŁ KONKURS "MAŁOPOLSKI PRACODAWCA PRZYJAZNY RODZINIE 2015"!


Zaproszenie Pana Marka Sowy - Marszałka Województwa Małopolskiego do udziału w konkursie (PLIK PDF. 1,88MB)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza Wojewódzki Konkurs "Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015" na najlepsze działania pracodawców na rzecz ułatwienia pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym,. Celem konkursu jest promocja małopolskich pracodawców, którzy wykraczając poza również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.


Konkurs adresowany jest do wszystkich pracodawców (sektor publiczny/prywatny/non-profit), którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego i funkcjonują na rynku pracy nieprzerwanie przez okres przynajmniej 12 miesięcy przed dniem ogłoszenia Konkursu, a ponadto stosują rozwiązania sprzyjające godzeniu rodzicielstwa z życiem zawodowym.


W konkursie wyodrębniono następujące kategorie uczestników:

 • I kategoria: Pracodawca zatrudniający do 25 pracowników;
 • II kategoria: Pracodawca zatrudniający do 250 pracowników;
 • III kategoria: Pracodawca zatrudniający powyżej 250 pracowników.

Ocenie podlegać będą działania Pracodawcy ułatwiające pracownikom godzenie życia zawodowego z rodzinnym podejmowane w 2015 roku.

Ocena działań realizowanych przez podmioty zgłoszone do konkursu dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria:

 1. Zatrudnienie i organizacja pracy
 2. Organizacja opieki nad dziećmi pracownika
 3. Materialne wsparcie pracowników w pełnieniu funkcji rodzicielskich
 4. Zdrowie, wypoczynek i czas wolny pracowników
 5. Inne rozwiązania wprowadzone przez pracodawcę na rzecz ułatwienia pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie kwestionariusza uczestnictwa w konkursie załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu (PLIIK PDF. 37,9KB) w terminie do 15 października 2015 roku:

 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl
 • oraz w wersji papierowej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Laureaci konkursu otrzymają tytuł "Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2015".

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników wraz z rozdaniem nagród odbędzie się do 30 listopada 2015 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie przy ul. Piastowska 32 (I p., pok. 12) lub telefonicznie: 12 422-06-36 w. 21

Regulamin Konkursu Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie(PLIK PDF. 3,52MB)INFORMACJA


Na podstawie Zarządzenia Nr 8/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach uprzejmie informuje, że:


1. Dzień 31 sierpnia 2015 roku (poniedziałek) ustala się dniem wolnym od pracy w tutejszym Ośrodku w zamian za dzień 15 sierpnia 2015 roku (sobota).

2. Dzień 24 grudnia 2015 roku (czwartek) ustala się dniem wolnym od pracy w tutejszym Ośrodku w zamian za dzień 26 grudnia 2015 roku (sobota).
Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń

 pomocy społecznej


Informujemy, że od 1 października 2015 r. nastąpi zmiana kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów kryteria dochodowe uprawniające doświadczeń z pomocy społecznej wyniosą dla:

 • osoby samotnie gospodarującej - 634 zł
 • osoby w rodzinie - 514 zł,

Jednocześnie podwyższone zostaną wymienione poniżej świadczenia:

 • maksymalna kwota zasiłku stałego - 604 zł.
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego - 288 zł.
 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - w wysokości 606 zł;
 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w wysokości 1 335 zł;
 • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej - w wysokości 1 722 zł;Podstawa prawna:

Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2015, poz. 1058)
INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW PROJEKTU

"PIERWSZY DZWONEK"Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach informuje, że Uchwałą nr IX/92/2015 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25.06.2015r. został przyjęty Lokalny Program Osłonowy "Pierwszy dzwonek" polegający na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ zamieszkujących na terenie Gminy Krzeszowice w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych.

Wsparcie udzielane jest  uczniowi z rodziny wielodzietnej 3+, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

W związku z tym informujemy, że wnioski o wypłatę świadczenia w ramach Programu "Pierwszy dzwonek" na rok szkolny 2015/2016 mogą składać te osoby, które do 18.05.2015r. złożyły deklaracje uczestnictwa w projekcie. Wnioski wraz z dokumentacją dotyczącą sytuacji rodziny (określoną w art. 107 ust. 5b i 5d ustawy o pomocy społecznej), przyjmowane będą w siedzibie GOPS w okresie od 03.08.2015r. do 28.08.2015r.

Do rodzin nie korzystających dotychczas z pomocy tut. Ośrodka skierowana zostanie oddzielnie pisemna informacja dotycząca realizacji Programu "Pierwszy dzwonek", natomiast z rodzinami objętymi pomocą bezpośredni kontakt nawiążą pracownicy socjalni.
DOPALACZE!!!


W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji!

Ministerstwo Edukacji Narodowej już kilka miesięcy temu uruchomiło infolinię, dzięki której bezpłatną pomoc telefoniczną i online mogą uzyskać uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Treść informacji znajdziecie tutaj:

http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dopalacze-gdzie-szukac-pomocy-najwazniejsze-numery-telefonow.html
OGŁOSZENIE


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach zwraca się do wszystkich Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Krzeszowice o wskazanie kandydatów na członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Krzeszowicach.

Poniżej znajduje się link dotyczący ogłoszenia

OGŁOSZENIE (PLIK PDF. 15,9KB)
STYPENDIUM SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


Na prośbę Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach zamieszcza informacje dotyczące stypendiów szkolnych w roku 2015/2016 i zasiłków szkolnych STYPENDIA SZKOLNE 2015/2016 (PLIK PDF. 4,22MB)


Stypendium szkolne w roku 2015/2016

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszowice znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków:

 • od 1 do 15 września 2015 r. - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • od 1 września do 15 października 2015 r. - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski należy składać w wydziale Edukacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pok. nr 111.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 456,00 zł. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2015 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony (do dochodów wlicza się wszelkie zasiłki i dodatki).

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach tych dokumentów.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od lipca 2015 r. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny, uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:

 • od września do grudnia 2015 r. - rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 25 listopada 2015 r., a wypłata do 15 grudnia 2015 r.
 • od stycznia do czerwca 2016 r. - rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 15 czerwca 2016 r., a wypłata do 30 czerwca 2016 r.

Wszelakich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego udziela WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW OBYWATELSKICH URZĘDU MIEJSKIEGO W KRZESZOWICACH, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pokój nr 111, tel. 12 252 08 37

formularz wniosku dostępny jest:

 • w Wydziale Edukacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pok nr 111,
 • na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, parter,
 • do pobrania: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.malopolska.pl/bip/krzeszowice w zakładce menu przedmiotowe/edukacja
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA


Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2015 r. organizowany jest bezpłatny wyjazd do Spółdzielni Socjalnej "PRZYSTAŃ" w Raciechowicach.

Zapraszamy osoby zainteresowane problematyką Spółdzielni Socjalnych do współpracy i wzięcia udziału w wyjeździe.

 Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 10 czerwca 2015 r.


Osoba do kontaktu:

Doradca Burmistrza Dorota Marek

Urząd Miejski w Krzeszowicach

ul. Ogrodowa 1, segment B, pokój nr 1

tel. 12 252 08 05, 600 076 995

e-mail: d.marek@um.krzeszowice.pl
PIERWSZY DZWONEK

Nabór do projektu "Pierwszy Dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na rok szkolny 2015/2016


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie "Pierwszy dzwonek" mającym na celu wsparcie uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ (przy czym co najmniej jedno dziecko jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej).

Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej na rok szkolny 2015/2016. Wniosek może złożyć wyłącznie rodzic dysponujący pełnią władzy rodzicielskiej lub opiekun prawny. Ponadto pełnoletni uczeń składa deklaracje samodzielnie bądź udziela pełnomocnictwa w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, do złożenia deklaracji.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego tj. 684 zł netto określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163).

Wsparcie udzielane jest w kwocie do 150 zł dla ucznia. Wydatek winien być dokonany w okresie kwalifikowalności wydatków tj. od dnia 01.06.2015r. do dnia 30.09.2015r. Wszyscy członkowie rodziny mający status ucznia winni zamieszkać na obszarze województwa małopolskiego.

Zainteresowane osoby bądź rodziny mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, ul. T. Kościuszki 43 w celu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie w godzinach: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek, środa, czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00.

Do deklaracji uczestnictwa w projekcie należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy za miesiąc kwiecień 2015r. (brutto i netto) lub oświadczenie o dochodzie (brutto, netto)
 • odcinek renty lub emerytury za miesiąc kwiecień 2015 rok lub oświadczenie o dochodzie,
 • orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności (dziecko do 25 roku życia),
 • nakaz płatniczy za 2015 rok,
 • inne dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów przez członków rodziny (np. dochód z działalności gospodarczej).

Ostateczny termin złożenia deklaracji wraz z wymaganą dokumentacją w GOPS to 18 maja 2015 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy w godzinach pracy ośrodka lub telefonicznie pod nr telefonu: sekretariat 12 258-30-80, pracownicy socjalni 12 258-30-82, 12 258-30-83, starszy inspektor 12 258-30-93.


Szczegółowy opis przebiegu postępowania zawiera regulamin projektu "Pierwszy dzwonek".

http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/do-20-maja-trwa-nabor-wnioskow-do-ii-edycji-projektu-pierwszy-dzwonek-1343.html


ZAŁĄCZNIKI:

REGULAMIN PROJEKTU (PLIK PDF. 40,4KB)

DEKLARACJA UCZESTNICTWA (PLIK PDF. 32,2KB)
AKTYWNI, KOMPETENTNI, ZATRUDNIENI

Program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracyFundacja Sustinae rozpoczyna realizację projektu aktywizacyjnego, współfinansowanego ze środków PEFRON, dedykowanego osobom niepełnosprawnym pozostającym bez zatrudnienia. Poniżej znajduje się link dotyczący w/w projektu.

PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA OTWARTYM RYNKU PRACY (PLIK PDF. 257 KB)
OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach informuje, że w dniu 29.04.2015r. (środa) w godzinach od 7.30 do 15.30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej z powodu niezbędnych prac na urządzeniach sieci elektroenergetycznej.
W związku z powyższym kontakt telefoniczny i e-mailowy z tutejszym Ośrodkiem może być znacznie utrudniony.

Za niedogodności niezależne od nas przepraszamy.Plakat informujący o akcji Tydzień pomocy osobom pokrzywdzinym przestępstwem wdniach 23-28 luty 2015 r. W ramach akcji jest możliwośc skorzystania z bezpłatnej informacji prawnej oraz z bezpłatnej konsultacji prawnej. Szczegóły na stronie ms.gov.pl i pokrzywdzeni.gov.pl

MAŁOPOLSKI PRACOWNIK SOCJALNY ROKU 2014


W dniu 7 listopada 2014 roku podczas konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. "Mamy moc pomagania - rola pracy socjalnej we wsparciu rodzin doświadczających trudności", pierwsze wyróżnienie z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego - pana Wojciecha Kozaka jako najlepszy pracownik socjalny w Województwie Małopolskim otrzymała pani Maria Motak - starszy specjalista pracy socjalnej - zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach.

Celem organizowanego konkursu Małopolski Pracownik Socjalny jest wyróżnienie aktywnych pracowników socjalnych z Małopolski oraz popularyzacja ich osiągnięć w regionie. Kapituła Konkursu uznała, że nagrodzone osoby to te, które obok wykształcenia i profesjonalizmu odznaczają się na tle innych ponadprzeciętną postawą zaangażowania, wychodzącą poza ramy codziennych obowiązków służbowych. Patronat honorowy w roku bieżącym nad przedsięwzięciem objął Minister Pracy i Polityki Społecznej - pan Władysław Kosiniak - Kamysz oraz Marszałek Województwa Małopolskiego - pan Marek Sowa.

Pani Maria Motak od początku swojej pracy zawodowej jest zatrudniona w Krzeszowicach, zajmuje się pracą w terenie, do Jej obowiązków należy praca socjalna w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz dodatkowo podejmowanie czynności o charakterze interwencyjnym.

Pani Motak swą nienaganną pracę wykonuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach nieustannie podnosząc kwalifikacje. Obecnie posiada najwyższy stopień specjalizacji zawodowej. W pracy wykorzystuje wszystkie dostępne metody i narzędzia, kieruje się dobrem osób i rodzin korzystających z pomocy, a także podejmuje szereg działań w celu ich usamodzielnienia. W działaniu wyróżnia się dużą kreatywnością i wiedzą, co przekłada się na wymierne rezultaty, a do swoich obowiązków podchodzi z pełnym zaangażowaniem.

Mieszkańcy Gminy Krzeszowice na co dzień mogą korzystać z pomocy profesjonalnego i uznanego pracownika socjalnego. 
W okresie zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach informuje, że osoby bezdomne, starsze, chore, niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy tut. ośrodka w formie:

 • pobytu w schronisku dla bezdomnych

 • posiłków

 • opału

 • pomocy rzeczowej - odzież wydawana jest przy kościele Św. Marcina ul. Grunwaldzka w Krzeszowicach w każdą środę w godzinach od 16.30 do 17.00.

Osoby bezdomne, starsze, chore, niepełnosprawne lub osoby, które znają miejsce pobytu takich osób proszone są o kontakt GOPS Krzeszowice,   ul. Kościuszki 43 pod nr telefonu 12 258 30 80 z pracownikiem socjalnym, a w przypadku nagłych skierowań, przez straż miejską pod nr telefonu     12 282 14 77 i policję pod nr telefonu 12 257 91 11 i pod nr telefonu 12 257 91 11 w Krzeszowicach.INFORMACJA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI DOTYCZĄCA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Poniżej znajduje się ogłoszenie w formacie PDF, zawiera ono informację na temat pomocy psychologicznej, kosztów rehabilitacji, pomocy finansowej osób dotkniętych przemocą.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM (PLIK PDF.232KB); FUNDUSZ OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Poniżej znajduje się ogłoszenie w formacie PDF, które zawiera informacje na temat adresu i danych kontaktowych, oraz zakres pomocy finansowej.

INFORMACJA NA TEMAT FUNDUSZU OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM (PLIK PDF.40KB);

Konferencja "Współdziałanie jako podstawa skutecznego

 rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie"


Plakat. Zaproszenie dla mieszkańców gminy Krzeszowice na konferencję w dniu 17 października 2014 r. godz. 9.00 w sali Herbowej UM Krzeszowice pt. "Współdziałanie jako podstawa skutecznego rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie".

OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA "ROWER DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO"


Fundacja Eco Textil
Dzieciom Niepełnosprawnym od Was dla Was

ul. Żurawia 1
26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 6631867964, Regon 260587570, KRS 0000410831
www.ecotextil.pl    fundacja@ecotextil.pl


Fundacja Eco Textil Dzieciom Niepełnosprawnym od Was dla Was zwraca się z propozycją współpracy, mającej na celu pomoc niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży na terenie całego naszego kraju.
Fundacja Eco Textil powstała w lutym 2012 roku. Naszą misją jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom. Wspieramy zarówno osoby indywidualne, jak i szkoły specjalne, ośrodki dla niepełnosprawnych i inne placówki. Naszym głównym darczyńcą jest firma Wtórpol, przekazująca część zysków z obrotu odzieżą używaną.
Działamy pod hasłem "Od Was dla Was"; wrzucając niepotrzebne ubrania do charakterystycznych pojemników z logo Eco Textil, każdy staje się fundatorem roweru trójkołowego dla niepełnosprawnego dziecka. Do dziś fundacyjną pomoc uzyskało 240 dzieci. Jej wartość to blisko 800 tysięcy złotych.
Od października 2013 roku prowadzimy ogólnopolską kampanię "Rower dla niepełnosprawnego".
Fundacja Eco Textil przekazuje potrzebującym specjalne, trójkołowe rowery rehabilitacyjne. W ciągu kilku miesięcy podarowaliśmy blisko 200 tego typu rowerów.
W pierwszej kolejności naszą pomoc przekazujemy osobom, które otrzymały dofinansowanie na zakup roweru z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.
W tym przypadku Eco Textil pokrywa część kosztów zakupu, leżących po stronie niepełnosprawnego.
W przypadku braku dofinansowania PFRON, Fundacja Eco Textil zobowiązuje się pokryć 70 % kosztów zakupu roweru.
W wyjątkowych sytuacjach Fundacja z własnych środków finansuje zakup roweru rehabilitacyjnego. Fundacja pokrywa koszt transportu roweru. Co miesiąc zamierzamy obdarować 100 osób.
Zwracamy się do Państwa o pomoc w odnalezieniu i wytypowaniu osób, którym taki sprzęt jest potrzebny. Liczymy na Państwa zaangażowanie i pomoc, byśmy mogli wesprzeć jak największą liczbę niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
Osoby potrzebujące rowerów rehabilitacyjnych prosimy o kontakt. Wymagane dokumenty to : wniosek z opisem sytuacji materialnej, oraz problemów, z jakimi zmaga się niepełnosprawny oraz orzeczenie o niepełnosprawności. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach informuje, o możliwości złożenia od dnia 15 maja 2014 roku, wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna przysługującego na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz.576).


Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 roku, na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz.1548 oraz 2013 r. poz.1557).
Wysokość zasiłku wynosi 520,00 zł. miesięcznie, a jego wypłata nastąpi wraz z odsetkami przysługującymi do dnia wejścia w życie ustawy.

Postępowanie w sprawie ustalenia pr
awa do zasiłku dla opiekuna, organ ustalający prawo doświadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Na  terenie
gminy Krzeszowice wnioski składa się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowicach mieszczącym się przy ul. Kościuszki 43 w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00, w piątek w godzinach od 8.00 do 13.30.

Zasiłek dla opiekunów przysługuje:

1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.;
2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełniła warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:
1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz.1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:
1)rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
2)małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym. Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Podczas ustalania prawa do zasiłku dla opiekuna, GOPS w Krzeszowicach będzie przeprowadzał wywiad środowiskowy, który następnie będzie aktualizowany co 6 miesięcy.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony (na czas obowiązywania orzeczenia).

Za osoby pobierające zasiłek- po spełnieniu określonych warunków- będą opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także zdrowotne.
Aktualności